Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Dátum uzavretia výzvy: 06.04.2016 Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa): – obce vo vidieckych oblastiach… Pokračovať v čítaní Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ODBOR MLÁDEŽE A KOMUNITÁRNYCH PRO

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ODBOR MLÁDEŽE A KOMUNITÁRNYCH PROGRAMOV Cieľ výzvy: Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie informačných a poradenských služieb pre mládež a služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže. ČÍSLO: SLUŽBY/D/1/2014, Maximálna suma dotácie pre všetkých žiadateľov je 80 % z oprávnených nákladov. Maximálna suma dotácie pre žiadateľa,… Pokračovať v čítaní MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ODBOR MLÁDEŽE A KOMUNITÁRNYCH PRO

REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI OKRESU VEĽKÝ KRTÍŠ

V súčasnosti sa spracovávajú podklady pre celoslovenský katalóg jedinečností, do ktorých majú byť zahrnuté najzaujímavejšie artefakty hmotného a nehmotného dedičstva, ako aj prírodné výtvory. Naša agentúra, na základe zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, získava a spracováva údaje o jedinečnostiach nachádzajúcich sa v okrese Veľký Krtíš. Vychádzame z predpokladu, že každá  obec a… Pokračovať v čítaní REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI OKRESU VEĽKÝ KRTÍŠ

Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7

Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov. Dátum vyhlásenia výzvy:… Pokračovať v čítaní Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7

Vyhodnotenie výzvy na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ

Vyhodnotenie výzvy na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo vo výzve na rozširovanie kapacít materských škôl 78 žiadateľov celkovou sumou 5 000 000,- €. Z tejto sumy je vyčlenených 4 750 000,- € na kapitálové výdavky a 250 000,- €… Pokračovať v čítaní Vyhodnotenie výzvy na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ

Seminár Obnova verejného osvetlenia v Sliači

Pozvánka na seminár Obnova verejného osvetlenia v Sliači O tom, ako úspešne zrealizovať projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sa bude hovoriť na ďalšom seminári s názvom Obnova verejného osvetlenia, ktorý sa tentoraz uskutoční 3.11.2015 v hoteli Kaskády v Sliači. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v rámci… Pokračovať v čítaní Seminár Obnova verejného osvetlenia v Sliači

školenia pre MNO

Znovu otvárame prihlasovanie na bezplatné školenia pre MNO znovu otvárame prihlasovanie na sériu bezplatných školení pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) na témy: · projektový manažment (1. a 2. časť) · finančný manažment (1. a 2. časť) · základy verejného obstarávania Ako viacerí viete, pre zdĺhavé posudzovanie súťaže zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, sme museli… Pokračovať v čítaní školenia pre MNO

VÝZVA PRE STREDNÉ ŠKOLY: Stredné školy a technika 2015

Oprávnení žiadatelia: – stredné školy s technickým zameraním so sídlom na území SR Ciele grantového programu: – Podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách Interdisciplinárne zapojenie žiakov na jednom projekte s reálnym výsledkom – Zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku – Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania žiakov do… Pokračovať v čítaní VÝZVA PRE STREDNÉ ŠKOLY: Stredné školy a technika 2015