Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7

Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.

Dátum vyhlásenia výzvy: 27.10.2015
Dátum uzavretia výzvy: 09.03.2016

Prijímateľmi sú:

obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);

pri investíciách do kanalizácií a ČOV – obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO (viď http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-7-Zoznam_opravnenych_aglomeracii_nad_2000_EO.pdf.), ako aj aglomerácie pod 2 000 EO (viď http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-8-Zoznam_opravnenych_aglomeracii_do_2000_EO.pdf.), ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí;

združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane). V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov. Zoznam obcí do 1000 obyvateľov k 31.12.2014 je uvedený v prílohe č. 3.7 tejto výzvy.

Oprávnené sú nasledovné aktivity:

Aktivita 1: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);

Aktivita 2: výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;

Aktivita 3: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Aktivita 4: výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.

Oprávnené výdavky:

Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA,
Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedené v bode 2.2, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a to v max. výške 10% z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami na prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 1%) a výdavky na poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti (max. 8%). Výdavky na prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred predložením ŽoNFP na PPA,
Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými aktivitami v rámci tohto podopatrenia, uvedenými v bode 2.2, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné „ozelenenie“ objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce;