Poslanie a úlohy

– konzultácie o predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ
– poradenstvo o predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ
– vypracovanie analýz, stratégií
– vypracovanie podnikateľských zámerov
– organizovanie prednášok, školení, konferencií, workshopov
– vypracovanie projektových spisov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
– vypracovanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí
– vypracovanie cost – benefit analýzy, feasibility studies
– pravidelné informovanie zákazníkov