Partneri

Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA)

Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) je záujmovým združením právnických osôb – regionálnych rozvojových agentúr – združených za účelom lepšej koordinácie rozvojových procesov prebiehajúcich v území subregiónov Slovenska.

POSLANIE IS RRA

Agentúry združené v IS RRA sa aktívne zúčastňujú na tvorbe stratégií trvalo udržateľného rozvoja regiónov a navrhujú komplexné riešenia rozvoja, čím prispievajú k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov v rámci celej SR. Profesijné zázemie a kapacita umožňuje agentúram zapájať sa do všetkých fáz programovania, plánovania ako aj do celého procesu projektového cyklu od prípravy projektového zámeru až po jeho implementáciu. Agentúry majú detailný prehľad o potenciáli regiónu, v ktorom pôsobia a prierezovo zasahujú do všetkých odvetví hospodárstva. To potvrdzuje ich univerzálnosť a zabezpečuje im jedinečné postavenie medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti regionálneho rozvoja. IS RRA je prostredníctvom svojho zástupcu členom viacerých expertných skupín pre modelovanie a plánovanie nového programového obdobia 2021 – 2027.

https://isrra.eu/

 

Občianske združenie za obnovu Ipeľských mostov

Občianske združenie bolo založené za cieľom iniciovania obnovy Ipeľských mostov, vytvárania a rozvíjania cezhraničných partnerstiev, spolupráce pri zabezpečení:

a/ odstránenia lokálnej izolácie jednotlivých území regiónu Stredného Poiplia
b/ zvýšenia ekonomickej sily regiónu a udržania obyvateľstva v regióne
c/ podpora rozvoja menšinovej kultúry a zachovania tradícií

Na vykonávaní činnosti OZ sa podieľajú:
Mgr. Mária Lőrincz – predseda združenia,
Ing. Zoltán Végh  – podpredseda združenia
József Nagy

Predmetom spolupráce RRA a OZ je spoločné zorganizovanie medzinárodných odborných konferencií vo veci obnovy Ipeľských mostov, cezhraničnej spolupráce a komplexného rozvoja regiónu.