Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regioná

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu. operačný program: Regionálny operačný program (ďalej aj „ROP“) prioritná os (číslo a názov): 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu opatrenie (číslo a názov): 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov oblasť podpory (číslo a názov): 3.1a Posilnenie… Pokračovať v čítaní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regioná

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

V programe Futbal to je hra 2014 môžete žiadať o grant na podporu športovej činnosti neprofesionálnych mládežníckych futbalových klubov. • na nákup športového vybavenia (napr. dresy, lopty, bránky, siete, kužele); • na nákup technického vybavenia (kosačka, stopky, iná technika); • na rekonštrukcie menšieho rozsahu, ktoré skvalitnia podmienky pre hru alebo zvýšia kvalitu ihriska (šatne, sprchy,… Pokračovať v čítaní Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE RÓMSKYCH ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl administruje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s Nadáciou škola dokorán, n.o. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity poskytuje finančné prostriedky na Program podpory rómskych študentov stredných škôl. Prostriedky sú určené rómskym študentom vo veku 15–20 rokov na preklenutie nepriaznivej životnej… Pokračovať v čítaní ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE RÓMSKYCH ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.4 Výzvu č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie… Pokračovať v čítaní Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020