Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Dátum uzavretia výzvy: 06.04.2016

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa):
– obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)
– združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

Oprávnené sú nasledovné aktivity:
Aktivita 1: investície súvisiace s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.; (nie ubytovacie kapacity).

Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;

Aktivita 3: investície zamerané na budovanie, rekonštrukciu náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Bližšie informácie: http://www.apa.sk/index.php?navID=54