Akčný plán okresu Veľký Krtíš

Vychádzajúc zo Zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v náväznosti na závery pracovného stretnutia expertnej skupiny vo Veľkom Krtíši vstupuje okres Veľký Krtíš do prípravy Akčného plánu pre rozvoj okresu zameriavajúceho sa na podporu zamestnanosti, ekonomického a sociálneho rozvoja.

Akčný plán je dokument, ktorý vzniká na základe spolupráce všetkých subjektov v okrese – miest a obcí, podnikateľov, mimovládnych organizácií, občanov… Dovoľujeme si Vás preto vyzvať na aktívnu účasť v kreovaní Akčného plánu, a to Vašou účasťou na práci v Akčnej rade, námetmi aktivít a projektov do Akčného plánu, ako aj účasťou na pripomienkovaní Akčného plánu pred jeho schválením. Na základe Vášho záujmu o aktívnu participáciu budú vytvorené pracovné skupiny venujúce sa problematike školstva, podnikaniu v priemysle a službách, podnikaniu v poľnohospodárstve, miestnej samospráve, neziskovým organizáciám a občianskym aktivistom.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktuje elektronicky na adrese: rrapoiplie@rrapoiplie.sk, alebo osobne na adrese Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia, Námestie A.H. Škultétyho 1, 990 01 Veľký Krtíš. Bližšie informácie k príprave Akčného plánu získate na telefónnom čísle 047/04817344.

Nominácie do pracovnej skupiny zasielajte prosím na vyššie uvedené kontakty v termíne do 27.05.2016.

Návrhy projektových zámerov zasielajte prosím na vyššie uvedené kontakty v termíne do 03.06.2016.

Mgr. Jozef Cuper
Prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš

Vzor_projektoveho_zameru