Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.