Operačný program Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameraných na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje… Pokračovať v čítaní Operačný program Kvalita životného prostredia

Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila druhé kolo výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS). O finančné prostriedky vo výške 200 miliónov eur sa môžu uchádzať všetci účastníci s kvalitnými stratégiami z prvého kola. Podpora okresov prístupom zdola-nahor – regióny si samy zadefinujú priority s najväčším rozvojovým potenciálom – rozdelia si 200 miliónov eur Cieľom… Pokračovať v čítaní Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny

VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania

VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na… Pokračovať v čítaní VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6 Dátum vyhlásenia: 07. 12. 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia… Pokračovať v čítaní Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Dátum uzavretia výzvy: 06.04.2016 Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa): – obce vo vidieckych oblastiach… Pokračovať v čítaní Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ODBOR MLÁDEŽE A KOMUNITÁRNYCH PRO

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ODBOR MLÁDEŽE A KOMUNITÁRNYCH PROGRAMOV Cieľ výzvy: Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie informačných a poradenských služieb pre mládež a služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže. ČÍSLO: SLUŽBY/D/1/2014, Maximálna suma dotácie pre všetkých žiadateľov je 80 % z oprávnených nákladov. Maximálna suma dotácie pre žiadateľa,… Pokračovať v čítaní MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ODBOR MLÁDEŽE A KOMUNITÁRNYCH PRO

Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7

Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov. Dátum vyhlásenia výzvy:… Pokračovať v čítaní Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7