ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE RÓMSKYCH ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl administruje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s Nadáciou škola dokorán, n.o. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity poskytuje finančné prostriedky na Program podpory rómskych študentov stredných škôl. Prostriedky sú určené rómskym študentom vo veku 15–20 rokov na preklenutie nepriaznivej životnej… Pokračovať v čítaní ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE RÓMSKYCH ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.4 Výzvu č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie… Pokračovať v čítaní Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020