VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania

VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.

Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
– dostavby telocvične,
– rekonštrukcie telocvične alebo
– výstavby novej telocvične.

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:
– rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
– rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
– rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
– rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
– rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Dotáciu je možné poskytnúť len obciam a vyšším územným celkom, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy alebo strednej školy a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie.
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom sídle ministerstva prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja.
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 4. marca 2016 do 24.00 h.