SKHU/1802/3.1/010 Ride up! –Ipeľský most Vrbovka-Őrhalom

Bližšie informácie o priebehu a ukončení stavebných prác nájdete v dokumente: Významné míľniky výstavby ipeľského mosta a cesty Vrbovka-Őrhalom dec. 2023

Aktualizovaná tabuľa Vrbovka dec.2023

Regionálna rozvojová agentúra zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Nosným projektom TAPE je výstavba mosta cez rieku Ipeľ a spojovacích ciest medzi obcou Vrbovka a obcou Őrhalom (HU). Projekt s názvom Príroda bez hraníc – ipeľský most (Borderless Nature – Ipeľ/Ipoly Bridge) sa realizuje v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko.
Jedná sa o priľahlé obce na pravom a ľavom brehu hraničnej rieky medzi Slovenskom a Maďarskom. Napriek tomu, že obce sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou cca 1,5 km, v súčasnosti meria najbližšia cesta z jednej obce do druhej použitím najbližšieho hraničného priechodu 20 – 25 km.
Prvotným cieľom projektu je vytvorenie priameho cezhraničného spojenia pohraničného územia výstavbou mosta cez Ipeľ. Investícia okrem jednopoľového cestného mosta s rozpätím 31,5 m na slovenskej strane obsahuje aj novostavbu cestnej komunikácie s chodníkom v dĺžke 40 m, obnovy cesty, ktorá vedie k mostu v rozsahu takmer 360 m a vytvorenia oddychovej plochy pri moste. Paralelne na maďarskej strane sa vybuduje nová 1,17 km dlhá cesta k mostu.
Partnermi projektu sú Obec Vrbovka a Nemzeti Infastruktúra Fejelsztő Zrt. (Národná spoločnosť na rozvoj infraštruktúry Maďarska). Vzhľadom na skutočnosť, že miestna samospráva – obec s nízkym počtom obyvateľov, nemá dostatočné finančné zdroje na predfinancovanie a spolufinancovanie cezhraničného cestného prepojenia, Banskobystrický samosprávny kraj poskytol pomocnú ruku. Výstavbu ipeľského mosta podporí finančným príspevkom a v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou správou ciest poskytne aj odbornú podporu k realizácii procesu verejného obstarávania a stavebných prác.
Celkový rozpočet projektu predstavuje takmer 4 616 tis. €, z toho 3 923 tis. € bude hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mostný objekt s rozpočtom 2 605 tis. € partneri projektu budú financovať v rovnakom pomere, pričom sa zohľadní rozdielna výška DPH. Investičné náklady na vybudovanie a obnovu ciest, ktoré vedú k mostu na slovenskej strane sú vo výške 571 tisíc. Slovenský štát k realizácii projektu prispeje so spolufinancovaním vo výške 185 tis. €, pričom Banskobystrický samosprávny kraj na základe dohody o spolupráci poskytne Obci Vrbovka 92 500 € na pokrytie povinnej spoluúčasti projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že investičné náklady na výstavbu cesty na Maďarskej strane prevyšujú projektový rozpočet, takmer 1 878 tis. € sa dofinancuje zo štátneho rozpočtu Maďarska.
K oficiálnemu odovzdaniu staveniska dôjde dňa 29. novembra 2021, čím sa odštartuje začiatok dlho očakávaných stavebných prác. Zhotoviteľom stavby na základe výsledku verejného obstarávania je maďarská spoločnosť Hídépítő Zrt. V zmysle zmluvy o dielo má byť investícia odovzdaná najneskôr do 24 mesiacov. K výstavbe novej prípojnej cesty a k obnove existujúcej komunikácie vedúcej k mostu sa začne v neskoršom termíne tak, aby boli všetky investície časovo a technicky zosúladené.

Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia sa podporí cezhraničná pracovná mobilita, dôjde k zníženiu času tráveného cestovaním, ako aj zníženiu nákladov na dopravu. Zároveň sa vyrieši lokálna dopravná izolovanosť obce Vrbovka, ktorá v súčasnosti je koncovou slovenskou obcou. Otvoria sa nové možnosti cezhraničného toku pracovnej sily, posilnenia hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej a inštitucionálnej spolupráce s cieľom spoločného rozvíjania doteraz nevyužitého prírodného, historického a kultúrneho potenciálu územia s príspevkom k zvýšeniu zamestnanosti.

Dňa 29.júla 2021. v Budapešti došlo k podpisu zmluvy so zhotoviteľom na realizáciu výstavby ipeľského mosta medzi obcami Vrbovka – Őrahalom

Krátke zhrnutie projektu:

Partneri projektu:
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Obec Vrbovka

Trvanie projektu:36 mesiacov

Celkový rozpočet: 3 049 906,99 €

Z toho ERDF: 2 592 420,94 €

Obce Vrbovka a Őrhalom sa nachádzajú na slovensko-maďarskom prihraničnom území. Jedná sa o susedné obce na náprotivných brehoch rieky Ipeľ.
Ipeľ ako rieka by nemala predstavovať bariéru v kontaktoch medzi ľuďmi. Naopak, prostredníctvom mosta by rieka mala poskytnúť potrebné spojenie a kontakt obyvateľov z obidvoch strán rieky. Vzhľadom na prepojenie krajín a čulú mobilitu obyvateľov obidvoch štátov, je výstavba mosta cez hraničnú rieku našou dlhodobou prioritou.

Napriek tomu, že obce sú od seba vzdialené iba necelý jeden a pol kilometer, aby sa ich obyvatelia v súčasnosti dostali z jednej obce do druhej, musia zvoliť najbližší hraničných priechod. Absolvujú tým obchádzku o dĺžke približne 20 – 25 km. Súčasný nepriaznivý stav výrazne oslabuje možnosti cezhraničnej pracovnej mobility, ako aj rozvoj efektívnej teritoriálnej spolupráce a tým aj konkurencieschopnosť slovensko-maďarského pohraničného regiónu. Tento projekt je preto príspevkom k riešeniu nepriaznivého stavu a jeho následkov.

Prvotným cieľom projektu je zlepšenie priameho cezhraničného spojenia medzi obcami Őrhalom a Vrbovkou prostredníctvom výstavby mosta cez Ipeľ. Investícia, okrem jednopoľového cestného mosta s rozpätím 31,5 m, obsahuje aj novostavbu cestnej komunikácie s chodníkom o dĺžke 40 m, obnovu cesty, ktorá vedie k mostu v rozsahu takmer 360 m a oddychovej plochy v blízkosti mosta.
Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia dôjde k zníženiu času tráveného cestovaním, ako aj ku zníženiu nákladov na dopravu. Zároveň sa vyrieši lokálna dopravná izolovanosť obce Vrbovka, ktorá v súčasnosti je koncovou obcou. Otvoria sa nové možnosti cezhraničného toku pracovnej sily, posilnenia hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej a inštitucionálnej spolupráce s cieľom spoločného rozvíjania aj doteraz nevyužitého prírodného, historického a kultúrneho bohatstva územia.

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

interreg-dokument