SKHU/1802/3.1/010 Ride up! –Ipeľský most Vrbovka-Őrhalom

Dňa 29.11.2022 došlo k osadeniu oceľovej nosnej konštrukcie ipeľského mosta.

Začínajú sa stavebné práce na moste cez Ipeľ medzi obcami Vrbovka a Őrhalom

Regionálna rozvojová agentúra zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Nosným projektom TAPE je výstavba mosta cez rieku Ipeľ a spojovacích ciest medzi obcou Vrbovka a obcou Őrhalom (HU). Projekt s názvom Príroda bez hraníc – ipeľský most (Borderless Nature – Ipeľ/Ipoly Bridge) sa realizuje v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko.
Jedná sa o priľahlé obce na pravom a ľavom brehu hraničnej rieky medzi Slovenskom a Maďarskom. Napriek tomu, že obce sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou cca 1,5 km, v súčasnosti meria najbližšia cesta z jednej obce do druhej použitím najbližšieho hraničného priechodu 20 – 25 km.
Prvotným cieľom projektu je vytvorenie priameho cezhraničného spojenia pohraničného územia výstavbou mosta cez Ipeľ. Investícia okrem jednopoľového cestného mosta s rozpätím 31,5 m na slovenskej strane obsahuje aj novostavbu cestnej komunikácie s chodníkom v dĺžke 40 m, obnovy cesty, ktorá vedie k mostu v rozsahu takmer 360 m a vytvorenia oddychovej plochy pri moste. Paralelne na maďarskej strane sa vybuduje nová 1,17 km dlhá cesta k mostu.
Partnermi projektu sú Obec Vrbovka a Nemzeti Infastruktúra Fejelsztő Zrt. (Národná spoločnosť na rozvoj infraštruktúry Maďarska). Vzhľadom na skutočnosť, že miestna samospráva – obec s nízkym počtom obyvateľov, nemá dostatočné finančné zdroje na predfinancovanie a spolufinancovanie cezhraničného cestného prepojenia, Banskobystrický samosprávny kraj poskytol pomocnú ruku. Výstavbu ipeľského mosta podporí finančným príspevkom a v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou správou ciest poskytne aj odbornú podporu k realizácii procesu verejného obstarávania a stavebných prác.
Celkový rozpočet projektu predstavuje takmer 4 616 tis. €, z toho 3 923 tis. € bude hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mostný objekt s rozpočtom 2 605 tis. € partneri projektu budú financovať v rovnakom pomere, pričom sa zohľadní rozdielna výška DPH. Investičné náklady na vybudovanie a obnovu ciest, ktoré vedú k mostu na slovenskej strane sú vo výške 571 tisíc. Slovenský štát k realizácii projektu prispeje so spolufinancovaním vo výške 185 tis. €, pričom Banskobystrický samosprávny kraj na základe dohody o spolupráci poskytne Obci Vrbovka 92 500 € na pokrytie povinnej spoluúčasti projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že investičné náklady na výstavbu cesty na Maďarskej strane prevyšujú projektový rozpočet, takmer 1 878 tis. € sa dofinancuje zo štátneho rozpočtu Maďarska.
K oficiálnemu odovzdaniu staveniska dôjde dňa 29. novembra 2021, čím sa odštartuje začiatok dlho očakávaných stavebných prác. Zhotoviteľom stavby na základe výsledku verejného obstarávania je maďarská spoločnosť Hídépítő Zrt. V zmysle zmluvy o dielo má byť investícia odovzdaná najneskôr do 24 mesiacov. K výstavbe novej prípojnej cesty a k obnove existujúcej komunikácie vedúcej k mostu sa začne v neskoršom termíne tak, aby boli všetky investície časovo a technicky zosúladené.

Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia sa podporí cezhraničná pracovná mobilita, dôjde k zníženiu času tráveného cestovaním, ako aj zníženiu nákladov na dopravu. Zároveň sa vyrieši lokálna dopravná izolovanosť obce Vrbovka, ktorá v súčasnosti je koncovou slovenskou obcou. Otvoria sa nové možnosti cezhraničného toku pracovnej sily, posilnenia hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej a inštitucionálnej spolupráce s cieľom spoločného rozvíjania doteraz nevyužitého prírodného, historického a kultúrneho potenciálu územia s príspevkom k zvýšeniu zamestnanosti.

Dňa 29.júla 2021. v Budapešti došlo k podpisu zmluvy so zhotoviteľom na realizáciu výstavby ipeľského mosta medzi obcami Vrbovka – Őrahalom

Krátke zhrnutie projektu:

Partneri projektu:
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Obec Vrbovka

Trvanie projektu:36 mesiacov

Celkový rozpočet: 3 049 906,99 €

Z toho ERDF: 2 592 420,94 €

Obce Vrbovka a Őrhalom sa nachádzajú na slovensko-maďarskom prihraničnom území. Jedná sa o susedné obce na náprotivných brehoch rieky Ipeľ.
Ipeľ ako rieka by nemala predstavovať bariéru v kontaktoch medzi ľuďmi. Naopak, prostredníctvom mosta by rieka mala poskytnúť potrebné spojenie a kontakt obyvateľov z obidvoch strán rieky. Vzhľadom na prepojenie krajín a čulú mobilitu obyvateľov obidvoch štátov, je výstavba mosta cez hraničnú rieku našou dlhodobou prioritou.

Napriek tomu, že obce sú od seba vzdialené iba necelý jeden a pol kilometer, aby sa ich obyvatelia v súčasnosti dostali z jednej obce do druhej, musia zvoliť najbližší hraničných priechod. Absolvujú tým obchádzku o dĺžke približne 20 – 25 km. Súčasný nepriaznivý stav výrazne oslabuje možnosti cezhraničnej pracovnej mobility, ako aj rozvoj efektívnej teritoriálnej spolupráce a tým aj konkurencieschopnosť slovensko-maďarského pohraničného regiónu. Tento projekt je preto príspevkom k riešeniu nepriaznivého stavu a jeho následkov.

Prvotným cieľom projektu je zlepšenie priameho cezhraničného spojenia medzi obcami Őrhalom a Vrbovkou prostredníctvom výstavby mosta cez Ipeľ. Investícia, okrem jednopoľového cestného mosta s rozpätím 31,5 m, obsahuje aj novostavbu cestnej komunikácie s chodníkom o dĺžke 40 m, obnovu cesty, ktorá vedie k mostu v rozsahu takmer 360 m a oddychovej plochy v blízkosti mosta.
Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia dôjde k zníženiu času tráveného cestovaním, ako aj ku zníženiu nákladov na dopravu. Zároveň sa vyrieši lokálna dopravná izolovanosť obce Vrbovka, ktorá v súčasnosti je koncovou obcou. Otvoria sa nové možnosti cezhraničného toku pracovnej sily, posilnenia hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej a inštitucionálnej spolupráce s cieľom spoločného rozvíjania aj doteraz nevyužitého prírodného, historického a kultúrneho bohatstva územia.

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

interreg-dokument