SKHU/1802/3.1/038 – CCP JOBS

O priebehu výstavby Szent-Iványiho mosta sme pripravili:

  • krátky film:

v slovenskom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=UZZJM8bGWVA

v maďarskom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=52yW10q9quU

v anglickom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=FYDY7Yfp2v8

v slovenskom jazyku: Kalendár_Vrbovka SK

v maďarskom jazyku: Ipoly-híd naptár

 

Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia sa podporila cezhraničná pracovná mobilita, došlo k zníženiu času tráveného cestovaním, ako aj zníženiu nákladov na dopravu (jedná sa o skrátenie o približne 10 km na jednu cestu). Zároveň sa vyriešila lokálna dopravná izolovanosť obce Vrbovka, ktorá doteraz bola koncovou obcou.

V dôsledku realizácie projektu sa otvoria nové možnosti cezhraničného toku pracovnej sily, posilní sa hospodárska, kultúrna, spoločenská a inštitucionálna spolupráca s cieľom spoločného rozvíjania doteraz nevyužitého prírodného, historického a kultúrneho potenciálu územia s príspevkom k zvýšeniu zamestnanosti.

 

Jedná sa o jednopoľový most s oceľovým plnostenným trámovým konštrukčným riešením so zapustenou mostovkou. Rozstup osí hlavných nosníkov je 8,90 m so 6,5 m šírkou vozovky, bez chodníka pre chodcov. Estetický dizajn mosta dodáva inak jednoduchej konštrukcii úplne jedinečný vzhľad. Na vonkajšej strane zlatohnedo natretého hlavného nosníka sa nachádza hustý systém päťuholníkových výstuh, ktoré sú usporiadané radiálne. Voľné konce týchto výstuh vytvárajú veľkolepú priestorovú krivku, ktorá pri rôznych polohách slnka vrhá na stenu hlavného nosníka rôznu hru tieňov.

K slávnostnému odovzdaniu nového mosta cez rieku Ipeľ a súvisiacich prístupových ciest došlo 1. decembra 2023 v obci Vrbovka. Slávnostný prejav predniesli:

Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja,

Balla Mihály, poslanec maďarského parlamentu a predseda volebného obvodu,

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a

Szijjártó Péter, minister zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska. Následne došlo k slávnostnému prestrihnutiu pásky.

 

 

 

 

 

 

 

K odovzdaniu a prevzatiu diela – cesty, ktorá vedie k mostu došlo 16.10.2023

V termíne 7.9.2023  – 9.10.2023 prebiehalo odovzdanie a prevzatie diela – nového ipeľského mosta

Dňa 23.8.2023 Zhotoviteľ mosta informoval Objednávateľa o ukončení stavebných prác.

Zhotoviteľ mosta a cesty na maďarskej strane postupne ukončoval stavebné práce.

Zhotoviteľ pokračoval v obnove cestnej komunikácie.

Následne sa zahájilo  debnenie železobetónovej mostovky.

Stavebné práce na obnovou prístupovej cesty sa začali koncom septembra 2022.

Paralelne bola odštartovaná výroba oceľovej konštrukcie mosta.

Po vykonaní prípravných prác, výstavba ipeľského mosta sa začala vŕtaním železobetónových pilót dvoch mostných opôr, po ktorých nasledovala výstavba železobetónových predmostí.

 

Stavebné práce výstavby mosta Vrbovka-Őrhalom sa začali koncom novembra 2021.

Odhodlanie, chuť a vytrvalá práca postupne prináša výsledky

Program Interreg
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia vo Veľkom Krtíši (ďalej RRA Poiplie) zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS).
Za sebou máme súčasne náročný aj úspešný rok 2022, a vstupujeme do posledného roka realizácie TAPE.
Jedná sa o štyri integrované projekty realizované v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (www.skhu.eu), z ktorých dva projekty sme v tomto roku aj úspešne ukončili.
Kľúčovým projektom TAPE JOBS je projekt s názvom Ride Up! (SKHU/1802/3.1/010), ktorý je zameraný na výstavbu mosta a spojovacích ciest medzi obcami Vrbovka (SK) – Őrhalom (HU). Partnermi projektu sú Obec Vrbovka a Nemzeti Infastruktúra Fejelsztő Zrt. (Národná spoločnosť na rozvoj infraštruktúry Maďarska). Po náročných prípravných prác, zložitého procesu verejného obstarávania a úspešného vyriešenia problémov s financovaním zvýšených investičných nákladov, začiatkom t.r. sa odovzdalo stavenisko Zhotoviteľovi – spoločnosti Hídépítő Zrt. V marci sa symbolickým uložením časovej schránky slávnostne začali stavebné práce výstavby ipeľského mosta. Postupne sa vybudovala cesta, ktorá vedie k mostu na maďarskej strane, došlo k úprave koryta Ipľa, realizovali sa pilotážne práce a koncom novembra bola osadená oceľová nosná konštrukcia mosta. V súčasnosti sa už črtá silueta mostného telesa. Zhotoviteľom BVT-STAV s.r.o bola začatá aj obnova cesty vedúcej k mostu vo Vrbovke. Všetky stavebné práce budú ukončené najneskôr v októbri 2023, kedy má dôjsť k slávnostnému odovzdaniu diela. Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia dôjde k zníženiu času stráveného cestovaním ako aj nákladov dopravy, otvoria sa nové možnosti cezhraničného toku pracovnej sily, posilnenia hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej a inštitucionálnej spolupráce s cieľom spoločného rozvíjania aj doteraz nevyužitého prírodného, historického a kultúrneho bohatstva územia.
S dôležitým príspevkom k zvýšeniu zamestnanosti sa do konca marca 2022 realizoval projekt s názvom ,,Technologický rozvoj pre tvorbu pracovných miest a udržateľný rozvoj“ (SKHU/1802/3.1/056). V rámci projektu sa rozšírili výrobné kapacity stavebnej spoločnosti J-Stav spol. s.r.o. Veľký Krtíš a taktiež aj maďarského partnera GREEN-GOES Kft. Krtíšska firma pred realizáciou projektu zabezpečovala likvidáciu stavebného odpadu, ktorý vzniká pri výkone stavebných a demolačných prác, prostredníctvom externého dodávateľa. Nebolo to ekonomické a ani ekologické riešenie. Na zabezpečenie výroby šetrnej k životnému prostrediu firma zakúpila v rámci projektu nový mobilný drvič na spracovanie stavebného odpadu, príves na jeho prepravu, pásové rýpadlo na nakladanie sutiny a zariadenie na demoláciu budov. Maďarský partner, ako hlavný príjemca projektu, vybudoval vo svojom areáli novú prevádzkovú halu, v ktorej sú umiestnené nové zariadenia zamerané na ekologické spracovanie zeleného stavebného odpadu. Okrem linky na briketovanie zelenej hmoty, spoločnosť vybavila aj svoju opravárenskú dielňu ťažkých strojov moderným zariadením. Vďaka realizácii projektu partneri vytvorili osem nových pracovných miest aj pre znevýhodnených alebo pre ľudí z uchádzačov o zamestnanie, ktorí by sa len ťažko dokázali uplatniť na trhu práce.
V spolupráci partnerov Spojená škola v Modrom Kameni a Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány (Nadácia pre rozvoj pohraničia) so sídlom v meste Balassagyarmat (HU), sa uskutočnili rozvojové aktivity projektu s názvom ,,Prispôsobenie odborného vzdelávania v stavebníctve k potrebám trhu práce“ (SKHU/1802/3.1/016 EDUCATION). Aby sa docielila lepšia kvalita praktickej prípravy na Spojenej škole v Modrom Kameni, došlo k vybaveniu stavebnej dielne moderným zariadením. Moderná stavebná dielňa zabezpečí vhodné podmienky na získanie odborných zručností a to nielen pre žiakov školy aj dospelých, ktorí majú záujem si rozšíriť svoje odborné vedomosti. Vďaka projektu jedenásť uchádzačov o zamestnanie získalo, resp. si rozšírilo praktické stavebné vzdelanie. V rámci projektu sa uskutočnila aj spoločná stavebná súťaž, v ktorej medzi sebou súťažili tímy žiakov partnerských škôl v odbore murárstvo, tesárstvo a stolárstvo. Partneri propagovali aj stavebné profesie prostredníctvom dňa otvorených dverí a dňa zážitkov, kde sa žiaci základných škôl oboznámili s inštitúciami odborného vzdelávania zapojenými do projektu a mali možnosť vyskúšať si rôzne stavebné profesie. Jednou z úloh partnerov bolo zosúladiť potreby študentov s potrebami stavebného priemyslu, v ktorom pokračujú aj po ukončení projektu (august 2022).
Riadenie a úspešnú realizáciu vyššie uvedených projektov zastrešovala a naďalej zabezpečuje RRA Poiplie v spolupráci a partnerom Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány (Nadácia pre rozvoj pohraničia) v rámci projektu CCP SKHU/1802/3.1/038. Hlavnou úlohou partnerov je zabezpečenie bezproblémovej implementácie týchto vzájomne synergických a komplementárnych projektov, ako aj riadenie úloh zameraných na vonkajšiu a vnútornú komunikáciu a organizovanie projektových podujatí. Z uvedeného vyplýva, že v budúcom roku nás čakajú veľmi náročné aktivity, hlavne v oblasti zorganizovania podujatí z príležitosti odovzdania ipeľského mosta a záverečného podujatia TAPE JOBS.
Všetky projektu TAPE JOBS podporila Európska únia. Z celkového rozpočtu projektového balíčka vo výške takmer 6 242 tis. € Európsky fond regionálneho rozvoja prispel na realizáciu projektov s príspevkom vyše 5 155 tis. €.

SKHU/1802/3.1/016
Záverečné podujatie projektu sa konalo dňa 27.9.2022 v meste Balassagyarmat

Vďaka realizácie projektu a názvom „Prispôsobenie odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva k potrebám trhu práce“, kód projektu: SKHU/1802/3.1/016 sme v októbri 2021 zriadili dielňu stavebného výcviku. Dielňa bude využívaná hlavne študentom a pedagógom Spojenej školy a zároveň bude slúžiť aj na praktické vzdelávanie dospelých – uchádzačov o zamestnanie a ostatných záujemcov o získanie/rozšírenie vzdelania v oblasti stavebníctva. Dodanie náradia a strojového zariadenia na základe výsledkov procesu verejného obstarávania zabezpečila spoločnosť Stavebniny KUTIL s.r.o. Vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dielňa stavebného výcviku v súčasnosti je modrene vybavená novým náradím a strojových zariadení (obojsmerná vibračná doska, vibračná noha, vibračný stôl, hliníkové mobilné lešenie, búracie kladivo, miešadlo stavebných zmesí, rotačný horizontálny a vertikálny laser, pásová píla, hladička omietok, rezačka na dlažbu a obklady, brúska na sadrokartón, pracovný odev a pracovná obuv a ručné náradie pre 10 osôb), čím sa zlepšili podmienky výchovy kvalifikovanej pracovnej sily v stavebníctve a zároveň prispeva aj k zvyšovaniu záujmu detí o stavebné profesie.

Záverečné podujatie realizácie projektu SKHU/1802/3.1/056 sa konalo dňa 14.7.2022.
Komunikácia medzi partnermi projektov TAPE sa realizuje v rámci pracovných stretnutí, telefonicky, e-mailom a prostredníctvom videokonferencií.

Vďaka podpore z ERDF má spoločnosť J-STAV s.r.o. k dispozícii nové mobilné recyklačné
zariadenie stavebného odpadu.
Jeho obstaranie sa realizovalo v rámci projektu SKHU/1802/3.1/056 s názvom „Technologický
rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest a podpory trvalo udržateľného rozvoja“
podporeného Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
Mobilné zariadenie pozostáva z nasledovných častí: mobilný čeľusťový drvič s magnetickým
separátorom, pásové rýpadlo a demolačné kliešte. Na prepravu tohto inovatívneho mobilného
zariadenia bude slúžiť trojnápravový podvalníkový náves, nakúpený tiež v rámci projektu.
Prínosom realizácie projektu pre stavebnú spoločnosť je efektívnejšie využívanie a spracovanie
stavebných odpadov. Približne až 90 % odpadov, ktoré vzniknú v stavebníctve, sú spätne
využiteľné ako plnohodnotná náhrada prírodných materiálov, t.j. projekt má významný príspevok
k ochrane životného prostredia. Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti o recykláciu
stavebného odpadu umožní vytvorenie nových pracovných príležitostí.
Maďarský partner, GREEN-GOES Kft., postavil novú servisnú halu na zabezpečenie údržby
strojového parku spoločnosti. S cieľom zhodnocovania zeleného odpadu, ktorý vznikne pri
stavebných prácach, spoločnosť nakúpila recyklačnú linku na zhodnocovanie zeleného odpadu s
následným briketovaním. V projekte sa vytvorí minimálne osem nových pracovných miest pre
uchádzačov o zamestnanie z Maďarska a zo Slovenska, s dôrazom na zamestnávanie osôb zo
znevýhodneného prostredia.

SKHU/1802.3.1/10
Dňa 11.3.2022 došlo k slávnostnému položeniu základného kameňa mosta Vrbovka-Őrhalom

Začínajú sa stavebné práce na moste cez Ipeľ medzi obcami Vrbovka a Őrhalom

Regionálna rozvojová agentúra zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Nosným projektom TAPE je výstavba mosta cez rieku Ipeľ a spojovacích ciest medzi obcou Vrbovka a obcou Őrhalom (HU). Projekt s názvom Príroda bez hraníc – ipeľský most (Borderless Nature – Ipeľ/Ipoly Bridge) sa realizuje v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko.
Jedná sa o priľahlé obce na pravom a ľavom brehu hraničnej rieky medzi Slovenskom a Maďarskom. Napriek tomu, že obce sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou cca 1,5 km, v súčasnosti meria najbližšia cesta z jednej obce do druhej použitím najbližšieho hraničného priechodu 20 – 25 km.
Prvotným cieľom projektu je vytvorenie priameho cezhraničného spojenia pohraničného územia výstavbou mosta cez Ipeľ. Investícia okrem jednopoľového cestného mosta s rozpätím 31,5 m na slovenskej strane obsahuje aj novostavbu cestnej komunikácie s chodníkom v dĺžke 40 m, obnovy cesty, ktorá vedie k mostu v rozsahu takmer 360 m a vytvorenia oddychovej plochy pri moste. Paralelne na maďarskej strane sa vybuduje nová 1,17 km dlhá cesta k mostu.
Partnermi projektu sú Obec Vrbovka a Nemzeti Infastruktúra Fejelsztő Zrt. (Národná spoločnosť na rozvoj infraštruktúry Maďarska). Vzhľadom na skutočnosť, že miestna samospráva – obec s nízkym počtom obyvateľov, nemá dostatočné finančné zdroje na predfinancovanie a spolufinancovanie cezhraničného cestného prepojenia, Banskobystrický samosprávny kraj poskytol pomocnú ruku. Výstavbu ipeľského mosta podporí finančným príspevkom a v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou správou ciest poskytne aj odbornú podporu k realizácii procesu verejného obstarávania a stavebných prác.
Celkový rozpočet projektu predstavuje takmer 4 616 tis. €, z toho 3 923 tis. € bude hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mostný objekt s rozpočtom 2 605 tis. € partneri projektu budú financovať v rovnakom pomere, pričom sa zohľadní rozdielna výška DPH. Investičné náklady na vybudovanie a obnovu ciest, ktoré vedú k mostu na slovenskej strane sú vo výške 571 tisíc. Slovenský štát k realizácii projektu prispeje so spolufinancovaním vo výške 185 tis. €, pričom Banskobystrický samosprávny kraj na základe dohody o spolupráci poskytne Obci Vrbovka 92 500 € na pokrytie povinnej spoluúčasti projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že investičné náklady na výstavbu cesty na Maďarskej strane prevyšujú projektový rozpočet, takmer 1 878 tis. € sa dofinancuje zo štátneho rozpočtu Maďarska.
K oficiálnemu odovzdaniu staveniska dôjde dňa 29. novembra 2021, čím sa odštartuje začiatok dlho očakávaných stavebných prác. Zhotoviteľom stavby na základe výsledku verejného obstarávania je maďarská spoločnosť Hídépítő Zrt. V zmysle zmluvy o dielo má byť investícia odovzdaná najneskôr do 24 mesiacov. K výstavbe novej prípojnej cesty a k obnove existujúcej komunikácie vedúcej k mostu sa začne v neskoršom termíne tak, aby boli všetky investície časovo a technicky zosúladené.
Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia sa podporí cezhraničná pracovná mobilita, dôjde k zníženiu času tráveného cestovaním, ako aj zníženiu nákladov na dopravu. Zároveň sa vyrieši lokálna dopravná izolovanosť obce Vrbovka, ktorá v súčasnosti je koncovou slovenskou obcou. Otvoria sa nové možnosti cezhraničného toku pracovnej sily, posilnenia hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej a inštitucionálnej spolupráce s cieľom spoločného rozvíjania doteraz nevyužitého prírodného, historického a kultúrneho potenciálu územia s príspevkom k zvýšeniu zamestnanosti.

Partneri projektu:
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia (SK)
Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány (HU)
Realizácia projektu: 48 mesiacov
Celkový rozpočet: 130 008,89 €
Z toho ERDF: 110 507,55 €

Projekt je zameraný na zabezpečenie riadiacich komunikačných a administratívnych úloh cezhraničného územného akčného plánu „TAPE JOBS”.
Hlavnou úlohou partnerov je podpora bezproblémovej implementácie 4 integrovaných, vzájomne synergických a komplementárnych projektov, ako aj riadenie úloh zameraných na vonkajšiu a vnútornú komunikáciu. To znamená, že výsledkom projektu CCP budú implementované aktivity, realizované podujatia a zabezpečená relevantná publicita a zviditeľnenie projektov.
Vzhľadom na to, že úspešnosť celého TAPE je závislá od úspechu všetkých integrovaných projektov, cezhraniční partneri CCP pravidelne kontrolujú napredovanie jednotlivých projektov a dosiahnutie stanovených cieľov. V prípade potreby pristupujú ku krízovému manažmentu aktivít.
Projektoví manažéri CCP zastrešujú aj monitoring a finančné vyúčtovanie projektov, taktiež sledujú udržateľnosť výsledkov projektu.

Okrem riadenia vlastného (CCP) projektu partneri zabezpečujú správnu implementáciu nasledovných projektov:
– Výstavba mosta cez rieku Ipeľ v lokalite obcí Vrbovka – Őrhalom
– Vytvorenie nových pracovných príležitostí prostredníctvom rozšírenia výroby a služieb v stavebníctve
– Vytvorenie tréningového centra a zabezpečenie tréningov v oblasti stavebníctva, obchodné poradenstvo a podpora spolupráce podnikov.

K realizácii projektu okrem EÚ (ERDF – uvedené v hlavičke) prispejú aj dotknuté štáty (Slovensko a Maďarsko) so sumou 13 tis. € a partneri zabezpečia spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov.

Článok – Pokrok 24 02 2020

Článok Kurtos 2020 november

Rokovanie PT 26 06 2020

Tlačová správa – EDUCATION

Tlačová správa – odovzdanie staveniska most Vrbovka

Tlačová správa – Ukončenie projektu SKHU – J-Stav spol s.r.o.

Zápis stretnutie PT 13 12 2019

Zápis TAPE stretnutie PT 24 11 2021

Zápis zo stretnutia PT 22 10 2020