Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regioná

V Ý Z V A
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu.
operačný program: Regionálny operačný program (ďalej aj „ROP“)

prioritná os (číslo a názov): 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
opatrenie (číslo a názov): 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
oblasť podpory (číslo a názov): 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií
3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok
kód výzvy: ROP-3.1-2013/01
dátum schválenia výzvy: 19.12.2013
dátum vyhlásenia výzvy: 19.12.2013
dátum ukončenia výzvy: 08.04.2014
charakter výzvy: časovo ohraničená