ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE RÓMSKYCH ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl administruje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s Nadáciou škola dokorán, n.o.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity poskytuje finančné prostriedky na Program podpory rómskych študentov stredných škôl. Prostriedky sú určené rómskym študentom vo veku 15–20 rokov na preklenutie nepriaznivej životnej situácie a ako motivácia na dosiahnutie dobrých študijných výsledkov a úspešné ukončeniu štúdia. Zámerom projektu je pomôcť študentom nadobudnúť take vzdelanie, ktoré zvýši ich šance na uplatnenie sa v spoločnosti
uzávierka: 24.01.2014 do 15:00