Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

V programe Futbal to je hra 2014 môžete žiadať o grant na podporu športovej činnosti neprofesionálnych mládežníckych futbalových klubov.

• na nákup športového vybavenia (napr. dresy, lopty, bránky, siete, kužele);
• na nákup technického vybavenia (kosačka, stopky, iná technika);
• na rekonštrukcie menšieho rozsahu, ktoré skvalitnia podmienky pre hru alebo zvýšia kvalitu ihriska (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém a pod.)

Podpora sa nevzťahuje na:
• organizovaním futbalového zápasu/ligy a pod.;
• účasťou na súťažiach a sústredeniach;
• prevádzkou klubu, vrátane finančných odmien a občerstvenia

Časový harmonogram grantového programu

22. január 2014 vyhlásenie grantového programu
31. marec 2014 uzávierka prijímania žiadostí o grant
1. apríl – 30. apríl 2014 spracovanie údajov, hodnotenie projektov
30. apríl 2014 zverejnenie výsledkov
1. máj – 10. máj 2014 podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi, prideľovanie prostriedkov (1. splátka grantu vo výške 90 % grantu)
10. máj – 31.7.2014 realizácia projektu, monitoring – osobne, telefonicky
31. júl 2014 uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov podporených organizácií
31.júl – 31. august 2014 kontrola záverečných správ a vyúčtovaní (2. splátka grantu vo výške 10 % grantu)

Najneskôr do 31. marca 2014: