TAPE ORG-EMP

Program Interreg

Program Interreg

 

Územný akčný plán zamestnanosti podporil cezhraničný územný rozvoj pozdĺž rieky Ipeľ

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia (RRA Poiplie) v spolupráci s partnerom z Maďarska Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás (ITTT) ukončujú realizáciu územného akčného plánu TAPE ORG-EMP v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko. Jedná sa o novú formu cezhraničnej spolupráce, v rámci ktorej sa paralelne realizovali viaceré projekty, účinky ktorých boli väčšie ako súčet ich jednotlivých účinkov.

Cieľom územného akčného plánu bolo obnoviť bývalé organické vzťahy v regióne a tak zabezpečiť hospodársky rozvoj pozdĺž stredného úseku rieky. V rámci akčného plánu sa realizovali 4 projekty v spolupráci 4 partnerov zo Slovenska a 4 z Maďarska.

Nosný projekt TAPE bol zameraný na podporu cezhraničnej pracovnej mobility pomocou obnovy ipeľského mosta medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk (Hit the road!). Investícia s celkovým rozpočtom 7 649 438,15 € okrem 51,3 metra dlhého jednootvorového oblúkového mosta so spodnou dráhou a chodníkom obsahovala aj prepojenie mostného objektu s miestnou komunikáciou na obidvoch stranách hranice. Projekt sa realizoval s finančnou podporou  Európskeho fondu regionálneho rozvoja EFRR v celkovej výške 6 502 022,42 €. Slávnostné odovzdanie mosta očakávame začiatkom nového roka. Nový ipeľský most bude slúžiť nielen obyvateľom dotknutých obcí, ale skráti čas tráveného cestovaním, ako aj zníži náklady na dochádzku do práce zamestnancov aj z okolitých obcí. Nové hraničné prepojenie vytvára priestor na pokračovanie  a otvára nové príležitosti spoločných obchodných, vzdelávacích, sociálnych kultúrnych a spoločenských aktivít v cezhraničnom meradle.

V ostatnom čase sa v regióne prudko zvýšil dopyt po absolventoch technických odborov. Medzi predpokladmi efektívnej odbornej prípravy žiakov na trh práce patria aj kvalitné dielne s moderným strojovým vybavením. Rekonštrukcia zváračskej a kovoobrábacej dielne odbornej výchovy a obstaranie najmodernejšieho obslužného vybavenia slúžiacich pre výchovu strojných mechanikov, zabezpečovala Stredná  odborná  škola techniky a služieb- Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola v Šahách – v rámci projektu ,,ORG-EMP Rozvoj výrobnej kapacity v Nagyoroszi“ Maďarský partner – spoločnosť Fespizz Kft. paralelne vybudovala novú výrobnú halu, vďaka ktorej sa vytvorili nové pracovné príležitosti. Fespizz Kft. do svojho pracovného tímu očakáva aj šikovných absolventov tejto  odbornej školy. Z celkového rozpočtu projektu 1 016 790,98 € Európska únia prispela s príspevkom z EFRR o výške 760 535,18 €.

Na rozvoj cezhraničnej pracovnej mobility vo svojom projekte ACCO_EMP, s finančnou podporou z EFRR 1 027 641, 50 € (celkový rozpočet 1 208 990,00 €) sa zamerali aj partneri projektu Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia – Ipeľská únia a Mesto Balassagyarmat – Balassagyarmat Város Önkormányzata. Kým Ipeľská únia  na podporu cezhraničnej obchodnej spolupráce usporiadala  podnikateľské fórum s názvom 1. Ipeľ-Ipoly expo, v meste Balassagyarmat prostredníctvom rekonštrukcie v súčasnosti nevyužitých priestorov sa vytvorili nové ubytovacie kapacity pre zamestnancov tunajších firiem. Pri poskytovaní ubytovania budú uprednostňovaní zamestnanci zo Slovenska.

Manažment projektov územného akčného plánu zastrešovala RRA Poiplie a ITTT. Partneri na zabezpečenie koordinácie a komunikácie TAPE projektov počas 50 mesiacov získali finančnú podporu vo výške 212 981,43 €.

Realizáciou TAPE ORG-EMP do prihraničného územia pribudli nové investície cezhraničnej mobility, nové produkty a služby, ktoré generovali ďalšie pracovné príležitosti a zároveň sa zlepšili podmienky vzdelávania a odbornej prípravy v celkovom rozsahu viac ako 10 miliónov eur  z ktorých Európska únie z ERRR  poskytla príspevok  8 503 180,53 €.

Úspešná realizácia projektového balíčka vyžadovala nielen vysokú odbornosť, ale aj flexibilitu Riadiaceho a Národného orgánu Programu. Počas doby realizácie akčného plánu došlo k viacerým zmenám, ktoré bolo potrebné striktne riešiť a prispôsobiť sa novým výzvam.

Cenné skúsenosti získané počas implementácie projektov TAPE ORG_EMP manažment aj v budúcnosti bude využívať a zhodnocovať  v prospech rozvoja pohraničného územia Poiplie.

Názov TAPE: Organický cezhraničný územný rozvoj pozdĺž Ipľa
Krátky názov: ORG-EMP
Partneri TAPE:
Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás (HU)
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Trvanie TAPE: 44 mesiacov
Celkový rozpočet: 6 388 004,73 €

Cieľom územného akčného plánu je obnoviť bývalé organické vzťahy v regióne a tak zabezpečiť hospodársky rozvoj pozdĺž strednej časti rieky.
V rámci TAPE sa realizujú 5 projekty v spolupráci 6 partnerov zo Slovenska a 4 z Maďarska. Hlavným cieľom je zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti prostredníctvom uľahčenia pracovnej mobility a tým prispieť k ekonomickej prosperite regiónu. S týmto účelom v rámci realizácie TAPE sa obnoví most medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk.
Aj v súčasnosti z obce Ipeľské Predmostie a jej okolia dochádzajú zamestnanci dennodenne za prácou do Maďarska, kde pôsobí niekoľko úspešných firiem s ponukou práce aj pre občanov zo Slovenska. Investovaním do rozšírení výrobných kapacít súkromných spoločností na obidvoch stranách hranice sa majú vytvoriť nové pracovné príležitosti v strojárstve a logistiky.
V súčasnosti čoraz väčším problémom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a preto v rámci ďalšieho projektu TAPE sa budeme zameriavať na vytvorenie podmienok na výchovu odborníkov v súlade s požiadavkami trhu práce. V rámci TAPE sa v meste Balassagyarmat vybudujú nové ubytovacie kapacity, ktoré budú slúžiť pre zamestnancov tunajších firiem, pričom Partner projektu pomáha prispôsobiť schopnosti prijatých pracovníkov k očakávaniam zamestnávateľov pomocou švajčiarskeho modelu.

Implementáciu projektov a úlohy súvisiace s publicitou TAPE na slovenskej strane zastrešuje Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poipla.

Projekt je spolufinancovaný
z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Obsah tejto správy nemusí nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej únie