TAPE ORG-EMP

Program Interreg

Program Interreg
Názov TAPE: Organický cezhraničný územný rozvoj pozdĺž Ipľa
Krátky názov: ORG-EMP
Partneri TAPE:
Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás (HU)
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Trvanie TAPE: 44 mesiacov
Celkový rozpočet: 6 388 004,73 €

Cieľom územného akčného plánu je obnoviť bývalé organické vzťahy v regióne a tak zabezpečiť hospodársky rozvoj pozdĺž strednej časti rieky.
V rámci TAPE sa realizujú 5 projekty v spolupráci 6 partnerov zo Slovenska a 4 z Maďarska. Hlavným cieľom je zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti prostredníctvom uľahčenia pracovnej mobility a tým prispieť k ekonomickej prosperite regiónu. S týmto účelom v rámci realizácie TAPE sa obnoví most medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk.
Aj v súčasnosti z obce Ipeľské Predmostie a jej okolia dochádzajú zamestnanci dennodenne za prácou do Maďarska, kde pôsobí niekoľko úspešných firiem s ponukou práce aj pre občanov zo Slovenska. Investovaním do rozšírení výrobných kapacít súkromných spoločností na obidvoch stranách hranice sa majú vytvoriť nové pracovné príležitosti v strojárstve a logistiky.
V súčasnosti čoraz väčším problémom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a preto v rámci ďalšieho projektu TAPE sa budeme zameriavať na vytvorenie podmienok na výchovu odborníkov v súlade s požiadavkami trhu práce. V rámci TAPE sa v meste Balassagyarmat vybudujú nové ubytovacie kapacity, ktoré budú slúžiť pre zamestnancov tunajších firiem, pričom Partner projektu pomáha prispôsobiť schopnosti prijatých pracovníkov k očakávaniam zamestnávateľov pomocou švajčiarskeho modelu.

Implementáciu projektov a úlohy súvisiace s publicitou TAPE na slovenskej strane zastrešuje Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poipla.

Projekt je spolufinancovaný
z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Obsah tejto správy nemusí nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej únie