SKHU/1802/3.1/025 ACCO_EMP

Dňa 30. júna 2022 v meste Balassagyarmat (HU) sa konalo záverečné podujatie projektu. Vďaka realizácie projektu sa vytvorili nové ubytovacie kapacity pre zamestnancov malých a stredných podnikov v regióne a posilnili sa cezhraničné obchodné vzťahy.

Zhrnutie 1. Ipeľ – Ipoly Expo

Dňa 13. augusta 2021 so začiatkom o 9:30 hod. usporiadalo Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia – Ipeľská únia podnikateľské fórum s názvom 1. Ipeľ-Ipoly expo. Fórum sa zrealizoval v rámci projektu Rozvoj infraštruktúry cezhraničnej pracovnej mobility (ORG EMP – Infrastructure development of cross-border labour mobility), kód projektu SKHU/1802/3.1/025 s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Interreg V-A Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko (www.skhu.eu).
Podujatie hostilo Návštevnícke a vzdelávacie centrum rybárik riečny v Šahách, a jeho cieľom bolo v súvislosti s plánovaným mostom Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk, ktoré sa vybuduje v rámci akčného plánu Organický cezhraničný územný rozvoj pozdĺž Ipľa (TAPE), dať možnosť malým a stredným podnikom na oboch stranách Ipľa zoznámiť sa, vzájomne sa predstaviť, poskytnúť priestor na nadväzovanie kontaktov, budovanie spolupráce a sietí, na výmenu myšlienok, ako aj na predstavenie svojich produktov a služieb.
Po registrácii účastníkov podujatie otvoril József Wollent, predseda Ipeľskej únie. Následne László Ipacs a Mária Lőrincz, vedúci projektu TAPE v Maďarsku a na Slovensku, predstavili regionálny akčný plán zamestnanosti.
Po predstavení piatich podprojektov poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja Iván Farkas podrobne informoval o tom, aké zmeny sa očakávajú v nasledujúcom programovom období EÚ v oblasti Regionálnych operačných programov (ROP), Integrovaných regionálnych operačných programov (IROP) a podporných systémov.

Ildikó Pásztor, vedúca Szondiho výstavnej sály a turistického centra v Drégelypalánku, riaditeľka Neziskovej s.r.o. pre verejné vzdelávanie a turistiku v Drégelypalánku, a prezidentka Turistického združenia Sugárkankalin predniesla prednášku o kultúrnom turizme pozdĺž rieky Ipeľ. Zsuzsanna Gál z Rodinného kariérneho bodu v Nagyoroszi predstavila dobrú prax v rámci zamestnania žien.

Nakoľko výstavba mosta medzi Chľabou a Ipolydamásdom už prebieha, existujú už určité skúsenosti a očakávania z tejto oblasti, preto pán Gregor Izrael, starosta obce Chľaba, hovoril o očakávanom vplyve mostu na sociálnu a ekonomickú spoluprácu v Poiplí, ktorý bude asi veľmi podobný aj v súvislosti s mostom Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk na strednom úseku Ipľa.

Po prestávke na kávu dostali slovo spoločnosti a firmy pôsobiace v regióne. Ako prvý vystúpil predstaviteľ Fespizz s.r.o., nakoľko táto firma je aktívnym partnerom v projekte TAPE. Gábor Blaskó, vedúci výroby, informoval účastníkov o ich úlohe v projekte, o rozvojových aktivitách realizovaných v rámci neho a o celkovej činnosti a produktoch spoločnosti.

Poslednými 2 prednášajúcimi dopoludňajšej sekcie boli Attila Balogh, vedúci výroby Mono –Ipolyfabric s.r.o., so sídlom v Ipolydamásd a Peter Slobodník, vedúci výroby mraziarne EQUUS a.s. so závodom vo Vinici, ktorí prezentovali činnosť a produkty svojich firiem.

Rokovacím jazykom konferencie bola slovenčina a maďarčina s tlmočením. Po výdatnom obede mohli účastníci v popoludňajších hodinách pokračovať v spoznávaní neformálnejším spôsobom, práve vtedy nadišiel čas na reálnu príležitosť nadviazať profesionálne vzťahy a spoluprácu a budovať siete. Táto sekcia bola otvorená aj pre verejnosť, zamestnávatelia a potenciálni zamestnanci mali príležitosť stretnúť a porozprávať sa. Organizátori zabezpečili pre účastníkov aj výstavné stánky, takže sa mohol realizovať aj výstavný charakter podujatia , hoci bol po ňom malý dopyt.

Záujem o 1. Ipeľ-Ipoly Expo bol v dôsledku množstva nepredvídateľných faktorov väčší ako samotná účasť, keďže v regióne sa súčasne konalo viacero významných podujatí a účasť maďarských hostí značne sťažovali epidemiologické opatrenia na Slovensku, najmä čo sa týkalo prekročenia hraníc. Napriek tomu všetkému sa konferencia konala s tradíciotvorným zámerom, takže ak v budúcnosti bude o ňu záujem a dostupné zdroje, organizátori sú otvorení na pokračovanie.

POZVÁNKA / MEGHÍVÓ

Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia – Ipeľská únia

vás srdečne pozýva na podnikateľské fórum s názvom 1. Ipeľ-Ipoly Expo v rámci projektu
ACCO-EMP – ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY CEZHRANIČNEJ PRACOVNEJ MOBILITY, kód projektu SKHU/1802/3.1/025, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2021 o 9:30 hod.

Miesto konania:
Centrum Rybárik riečny (bývalý pioniersky tábor Šomoš) – Šahy, časť Tešmak č. 351
GPS súradnice: 48.07816, 19.01313

Cieľom fóra je v súvislosti s plánovaným mostom Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk dať možnosť malým a stredným podnikom na oboch stranách Ipľa zoznámiť sa, vzájomne sa predstaviť, poskytnúť priestor na nadväzovanie kontaktov, budovanie spolupráce a sietí, na výmenu myšlienok, ako aj na predstavenie svojich produktov a služieb.

Az Ipoly Unió-Az Ipoly-mente Környezetvédelmi és Kulturális Egyesülete
tisztelettel meghívja az 1. Ipeľ-Ipoly Expo elnevezésű vállalkozói fórumra,
mely az ACCO-EMP – A HATÁRON ÁTNYÚLÓ MUNAKERŐ-MOBILITÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
című, SKHU/1802/3.1/025 kódszámmal rendelkező projekt keretében valósul meg
2021. augusztus 13-án, 9:30 órai kezdettel.

Helyszín:
Jégmadár Látogatói Központ (volt somosi úttörőtábor), Ipolyság – Tesmag városrész, 351-es szám, Szlovákia
GPS koordináták: 48.07816, 19.01313

A fórum célja az épülő Ipolyhídvég – Drégelypalánk Ipoly-híd kapcsán megismertetni egymással az Ipoly-menti kis- és középvállalkozásokat, teret biztosítani kapcsolatok, együttműködések, hálózatok kialakítására, eszmecserére, kapcsolódási pontok megtalálására az Ipoly két oldalán, a vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak bemutatására.

Podujatie sa realizuje v rámci programu INTERREG V-A Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko. / A rendezvény az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg.

Ďalšie informácie – További információ:
Ipeľská únia, Tešmak 351, 93601 Šahy, SR
Tel.: +421 36 741 0451, E-mail: ipelunion@gmail.com

PROGRAM

9:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 10: 05 Otvorenie, privítanie účastníkov – József Wollent, predseda Ipeľskej únie
10:05 – 10:25 Predstavenie akčného plánu (TAPE) s názvom ORG-EMP– Organický, cezhraničný územný rozvoj
pozdĺž Ipľa – Ipacs László, Lőrincz Mária, vedúci akčného plánu TAPE
10:25 – 10:40 Ako ďalej na pôde regionálneho rozvoja po skončení ROP a IRPO – Ing. Iván Farkas, poslanec
zastupiteľstva NSK
10:40 – 10:55 „V stopách našich hodnôt“ Kultúrny turizmus v povodí Ipľa – Pásztor Ildikó, vedúca Szondiho
výstavnej sály a turistického centra v Drégelypalánku
10:55 – 11:10 Zamestnanie žien, dobrá prax – Gál Zsuzsanna, Rodinný a kariéry bod, Nagyoroszi
11:10 – 11:25 Predstavenie činnosti, infraštrukturálnych rozvojových aktivít firmy Fespizz Kft., a jej úloha v projekte
– Blaskó Gábor, riaditeľ výroby
11:25 – 11:40 Predstavenie firmy Equus a.s. – Peter Slobodník, riaditeľ výrobného závodu
11:40 – 11:55 Očakávaný vplyv mostu Chľaba-Ipolydamásd na sociálnu a ekonomickú spoluprácu v Poiplí
– Ing. Gregor Izrael, PhD., starosta obce Chľaba
12:00 – 15:00 Obed/recepcia, neformálna diskusia, networking

Popoludňajší program je zameraný na vzájomné spoznávanie sa účastníkov, budovanie vzťahov, spolupráce, budovanie sietí, a je otvorený aj pre verejnosť. Zamestnávatelia a potenciálni zamestnanci budú mať príležitosť stretnúť a porozprávať sa.

PROGRAM

9:30 – 10:00 A résztvevők regisztrációja
10:00 – 10:05 Megnyitó, köszöntő – Wollent József, az Ipoly Unió elnöke
10:05 – 10:25 A ORG-EMP Szerves, határon átnyúló fejlesztés az Ipoly mentén c. akcióterv (TAPE) bemutatója –
Ipacs László, Lőrincz Mária, TAPE vezetők
10:25 – 10:40 Hogyan tovább a ROP és az IROP után a regionális fejlesztés terén? – Farkas Iván, Nyitra megye
önkormányzatának képviselője
10:40 – 10:55 „Értékeink nyomában“ Kulturális turizmus az Ipoly mentén – Pásztor Ildikó, a Szondi Kiállítótér és
Turisztikai Központ vezetője, Drégelypalánk
10:55 – 11:10 Nők foglalkoztatása, jó gyakorlatok – Gál Zsuzsanna, Család és Karrier Pont, Nagyoroszi
11:10 – 11:25 A Fespizz Kft. bemutatása, fejlesztései, szerepe a projektben – Blaskó Gábor, termelésvezető
11:25 – 11:40 Az Equus a.s. bemutatkozása – Peter Slobodník, termelési igazgató
11:40 – 11:55 A Helemba-Ipolydamásd híd várható hatása az Ipoly-menti társadalmi és gazdasági
együttműködésekre – Ing. Gregor Izrael, PhD., Helemba község polgármestere
12:00 – 15:00 Ebéd/állófogadás, kötetlen beszélgetés, networking

A délutáni program a résztvevők ismerkedésére, kapcsolatok, együttműködések kialakításra, hálózatok építésére szolgál, és a nyilvánosság részére is nyitott. Lehetőség nyílik a munkaadók és potenciális munkavállalók találkozására, beszélgetésre.

Rokovacími jazykmi konferencie budú slovenčina a maďarčina s tlmočením.
A konferencia tárgyalási nyelve szlovák és magyar. A tolmácsolás biztosított.
Nakoľko počet účastníkov je obmedzený, vašu účasť prosíme nahlásiť v priloženom formulári na adrese ipelunion@gmail.com.
Mivel a résztvevők száma korlátozott, részvételi szándékát kérjük jelezze a mellékelt jelentkezési lapon az ipelunion@gmail.com e-mail címen.


Úvodné informácie o projekte

ORG EMP – Rozvoj infraštruktúry cezhraničnej pracovnej mobility ACCO_EMP
Partneri projektu:
Balassagyarmat Város Önkormányzata (HU)
Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia (SK)
Trvanie projektu 24 mesiacov
Celkový rozpočet 970 540,00 €

Komplementárna štruktúra osídlenia údolia stredného Poiplia má nevyužitý potenciál silnejšej cezhraničnej integrácie. Čoraz viac obyvateľov Slovenska využíva niektoré mestské funkcie a služby mesta Balassagyarmat (HU), a podobné javy môžu byť pozorované aj v okolí mesta Šahy (SK), pričom hospodárske vzťahy sú stále pomerne slabé.
Ipeľská Únia, ktorá bola založená v roku 1993, postupne svojou činnosťou rozvíja spoločenské a kultúry vzťahy. V súčasnosti medzi potenciály rozvoja dotknutého cezhraničného územia patrí intenzívnejšie prepojenie a vzájomné využívanie dostupných mestských funkcií, existujúcich zdrojov a spoločne rozvíjať nové príležitosti prosperity.
Samotný región trpí problémami, ako úbytok populácie a starnutie obyvateľstva a vysoká úroveň nezamestnanosti určitých skupín obyvateľstva. Malé a stredné podniky pôsobiace v prihraničnom území však stále nemajú k dispozícii v dostatočnom počte odbornú pracovnú silu. Na základe uvedených, projekt reaguje na výzvy cezhraničnej mobility kvalifikovanej pracovnej sily s cieľom posilnenia hospodárskej súdržnosti územia.
V rámci projektu v meste Balassagyarmat prostredníctvom rekonštrukcie v súčasnosti nevyužitých priestorov sa vytvoria nové ubytovacie kapacity pre zamestnancov tunajších firiem. Pri poskytovaní ubytovania, zamestnanci zo slovenskej strany budú uprednostňovaní.
Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia posilní svoje aktivity v oblasti podpory cezhraničnej obchodnej spolupráce. Prostredníctvom realizácie podujatia s názvom I. Ipeľ/Ipoly Expo zvýši dynamiku hospodárskeho rozvoja stredného Poiplia a podporí vzrast cezhraničných obchodných vzťahov podnikateľov.

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Obsah tejto správy nemusí nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej únie

Kurtos cikk

Pokrok – pozvánka