SKHU/1802/3.1/009 Hit the road! – Ipeľský most Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk

Most Svätej Barbory je hotový!

Krátky film o priebehu realizácie výstavby mosta je dostupný:

v slovenskom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=-rbq0wiIO2Y

v maďarskom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=99x5oEzyPno

v anglickom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=DcHdpQKvbG4

 

Nosný projekt TAPE bol zameraný na podporu cezhraničnej pracovnej mobility pomocou obnovy ipeľského mosta medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk (Hit the road!). Investícia s celkovým rozpočtom 7 649 438,15 € okrem 51,3 metra dlhého jednootvorového oblúkového mosta so spodnou dráhou a chodníkom obsahovala aj prepojenie mostného objektu s miestnou komunikáciou na obidvoch stranách hranice. Projekt sa realizoval s finančnou podporou  Európskeho fondu regionálneho rozvoja EFRR v celkovej výške 6 502 022,42 €. Slávnostné odovzdanie mosta očakávame začiatkom nového roka. Nový ipeľský most bude slúžiť nielen obyvateľom dotknutých obcí, ale skráti čas tráveného cestovaním, ako aj zníži náklady na dochádzku do práce zamestnancov aj z okolitých obcí. Nové hraničné prepojenie vytvára priestor na pokračovanie  a otvára nové príležitosti spoločných obchodných, vzdelávacích, sociálnych kultúrnych a spoločenských aktivít v cezhraničnom meradle.

Výstavba ipeľského mosta Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk – ORG-EMP

Začiatkom roka 2023 povodňová situácia síce na týždne zablokovala pokračovanie výstavby mosta a ciest, ktoré vedú k mostu, realizácie investície sa nedostala do výrazného omeškania. Plánovaný termín ukončenia investičných prác nie je ohrozený.

Výstavba mosta sa dostala do ďalšej dôležitej etapy. Začiatkom decembra 2022 sa zabetónovala mostovka ipeľského mosta. Práce sa realizovali veľmi intenzívne – paralelne zo slovenskej a z maďarskej strany. Betónovanie po celej dĺžke mosta sa uskutočnilo v priebehu jedného dňa.

Stavebné práce výstavby mosta napredujú podľa plánu. Dňa 23. 9. 2022 sa realizovalo osadenie
oceľovej nosnej konštrukcie mosta Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk.

Ku slávnostnému položeniu základného kameňa mosta dôjde dňa 20. apríla 2022 na maďarskej strane na brehu Ipľa v blízkosti obce Drégelypalánk. Slávnostný prejav prednesú páni Szijjártó Péter, minister zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska a Igor Matovič, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky s následným položením základného kameňa mosta.

Dňa 29.07.2021 došlo k uzatvoreniu zmluvy so Zhotoviteľom na výstavbu mosta Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk.
Zhotoviteľom výstavby mosta na základe výsledku verejného obstarávania je maďarská spoločnosť Colas Közlekedésépítő Z. r. t. Výber Zhotoviteľa prepojenia mosta s miestnou komunikáciu a jej obnovy na slovenskej strane je v procese. Výstavbu cesty, ktorá vedie k mostu na maďarskej strane zabezpečuje spoločnosť Colas Út Zrt.
Z dôvodu zvýšenia cien stavebných materiálov, celkové investičné náklady výstavby mosta definované v najnižšej cenovej ponuke, v porovnaní so zazmluvnenou výškou finančného príspevku, sa výrazne zvýšili. So žiadosťou o vyriešenie tohto vážneho problému partneri sa úspešne obrátili na Spoločný technický sekretariát, na Riadiaci Orgán a na Národný orgán programu.

Dňa 22. októbra 2021 sa Dodatkom č. 1 k Subsidy Contract došlo k navýšeniu podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja zároveň aj k predĺženiu doby realizácie projektu do 31. októbra 2023.
Aktualizovaný celkový rozpočet projektu v zmysle Dodatku č. 1 predstavuje 6 130 262,04. €, z toho 5 210 722,72 € bude hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mostný objekt s rozpočtom 4 495 tis. € budú partneri projektu financovať v rovnakom pomere, pričom sa zohľadní rozdielna výška DPH. Investičné náklady na vybudovanie a obnovu ciest, ktoré vedú k mostu na slovenskej strane sú vo výške takmer 480 tisíc. Slovenská republika k realizácii projektu prispeje so spolufinancovaním vo výške 273 tis. €, pričom Banskobystrický samosprávny kraj na základe dohody o spolupráci poskytne Obci Ipeľské Predmostie 136 275,19 € na pokrytie povinnej spoluúčasti projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že investičné náklady na výstavbu cesty na Maďarskej strane prevyšujú projektový rozpočet, vyše 466 760 tis. forintov sa dofinancuje zo štátneho rozpočtu Maďarska.

Partneri projektu:
Nemzeti Inrastruktúra Fejlesztő Z.r.t
Obec Ipeľské Predmostie
Trvanie projektu: 36 mesiacov
Celkový rozpočet: 3 546 739,02 €
Z toho ERDF: 3 014 728,16 €

Most cez Ipeľ v Ipeľskom Predmostí stál preukázateľne už v 16. – 17. storočí, ale vzhľadom na názov obce to mohlo byť oveľa skôr. Most zničili Nemci pri ústupe na konci druhej svetovej vojny. V súčasnosti dochádza z Ipeľského Predmostia a ďalších okolitých obcí do Maďarska množstvo ľudí za prácou, pričom musia robiť veľkú obchádzku, čo je časovo i finančne náročné. Preto sa stala výstavba mosta nevyhnutnosťou reflektujúcou na dlhodobé avizované požiadavky občanov žijúcich v tomto prihraničnom území.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničnej pracovnej mobility prostredníctvom výstavby mosta cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie (SK) a Drégelypalánk (HU) a s tým súvisiaca obnova a výstavba cesty vedúcej k mostu.
Projekt je zameraný na rozvoj dopravnej infraštruktúry v prihraničnom území za účelom:
– Zníženia vzdialenosti medzi obcami na opačnej strane hranice,
– skrátenia času cestovania a nákladov na dopravu a prepravu,
– podpory mobility cezhraničnej pracovnej sily,
– rozvoja cezhraničnej hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej a inštitucionálnej spolupráce.

Hlavným výstupom projektu bude nový cestný most cez rieku Ipeľ v dĺžke viac ako 50 metrov, ktorý má na cestnú komunikáciu II/527 v obci Ipeľské Predmostie nadväzovať obnovenou prepojovacou jestvujúcou miestnou komunikáciou a krátkym novovybudovaným úsekom. Na maďarskej strane sa investuje do výstavby novej cestnej komunikácia vedúcej z obce Drégelypalánk až k mostu s dopravným obmedzením do 3,5 t.

Kurtos – 052022 – Základný kameň mosta Ip Predmostie

Sajtokozlemeny

Tlačová správa

Zverejnený článok Pokrok č. 18