Slávnostné odovzdanie mosta Vrbovka – Őrhalom

Regionálna rozvojová agentúra ukončuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Nosným projektom TAPE je výstavba mosta cez rieku Ipeľ a spojovacích ciest medzi obcou Vrbovka a obcou Őrhalom (HU). Projekt s názvom Príroda bez hraníc – ipeľský most  (Borderless Nature – Ipeľ/Ipoly Bridge) sa realizuje v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko.

Jedná sa o priľahlé obce  na pravom a ľavom brehu hraničnej rieky medzi Slovenskom a Maďarskom. Napriek tomu, že obce sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou cca 1,5 km, v súčasnosti meria najbližšia cesta z jednej obce do druhej použitím najbližšieho hraničného priechodu 20 – 25 km.

Prvotným cieľom projektu je vytvorenie priameho cezhraničného spojenia pohraničného územia výstavbou mosta cez Ipeľ. Investícia okrem jednopoľového cestného mosta s rozpätím 31,5 m na slovenskej strane obsahuje aj novostavbu cestnej komunikácie s chodníkom v dĺžke 40 m, obnovy cesty, ktorá vedie k mostu v rozsahu takmer 360 m a vytvorenia oddychovej plochy pri moste. Paralelne na maďarskej strane sa vybuduje nová 1,17 km dlhá cesta k mostu.

Partnermi projektu sú Obec Vrbovka a Ministerstvo výstavby a dopravy Maďarska – Építési és Közlekedési Minisztérium. Vzhľadom na skutočnosť, že miestna samospráva – obec s nízkym počtom obyvateľov, nemá dostatočné finančné zdroje na predfinancovanie  a spolufinancovanie cezhraničného cestného prepojenia, Banskobystrický samosprávny kraj poskytol pomocnú ruku. Výstavbu ipeľského mosta podporí finančným príspevkom a v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou správou ciest poskytne aj odbornú podporu k realizácii procesu verejného obstarávania a stavebných prác.

Celkový rozpočet projektu predstavuje viac ako 6 725 325,13 €, z toho 5 716 526,35 € bude hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mostný objekt s rozpočtom 2 109 197,80 tis. € partneri projektu budú financovať v rovnakom pomere, pričom sa zohľadní rozdielna výška DPH. Investičné náklady na vybudovanie a obnovu ciest, ktoré vedú k mostu na slovenskej strane sú vo výške 666 474,06 tisíc. Banskobystrický samosprávny kraj na základe dohody o spolupráci poskytne Obci Vrbovka  100 tis. € na pokrytie povinnej spoluúčasti projektu.

K slávnostnému otvoreniu nového mosta cez rieku Ipeľ a súvisiacich prístupových ciest dôjde 1. decembra 2023 v obci Vrbovka. Slávnostný prejav prednesú:

Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Balla Mihály, poslanec maďarského parlamentu a predseda volebného obvodu, MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Szijjártó Péter, minister zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska. Následne dôjde k slávnostnému prestrihnutiu pásky.

Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia sa podporí cezhraničná pracovná mobilita, dôjde k zníženiu času tráveného cestovaním, ako aj zníženiu nákladov na dopravu (jedná sa o skrátenie o približne 10 km na jednu cestu). Zároveň sa vyrieši lokálna dopravná izolovanosť obce Vrbovka, ktorá v súčasnosti je koncovou slovenskou obcou. Otvoria sa nové možnosti cezhraničného toku pracovnej sily, posilnenia hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej a inštitucionálnej spolupráce s cieľom spoločného rozvíjania doteraz nevyužitého prírodného, historického a kultúrneho potenciálu územia s príspevkom k zvýšeniu zamestnanosti.