Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti http://www.apa.sk/vyzvy-na-predkladanie-zonfp Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre:

Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h) pre nasledovné aktivity:

– Produktívne investície do akvakultúry – výstavba novej akvakultúrnej prevádzky
– Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok
– Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat
– Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty
– Obnova existujúcich produkčných zariadení
– Doplnkové činnosti

Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j) pre nasledovné aktivity:

– Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov
– Recirkulačné systémy