Významný míľnik územného rozvoja pohraničného územia stredného Poiplia

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia vo Veľkom Krtíši (ďalej RRA Poiplie)  ukončuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Za sebou máme súčasne náročné aj úspešné 4,5 roky tvrdej práce s významným príspevkom rozvoja pohraničného územia.

TAPE JOBS zahŕňa štyri integrované projekty realizované v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (www.skhu.eu), z ktorých dva projekty boli úspešne ukončené v minulých rokoch.

Kľúčovým projektom TAPE JOBS bol projekt s názvom „Príroda bez hraníc – ipeľský most  (Borderless Nature – Ipeľ/Ipoly Bridge), ktorý sa  zameriaval na výstavbu ipeľského mosta a spojovacích ciest medzi obcami Vrbovka (SK) – Őrhalom (HU). Investícia okrem jednopoľového cestného mosta s rozpätím 31,5 m na slovenskej strane obsahuje aj novostavbu cestnej komunikácie s chodníkom v dĺžke 40 m, obnovy cesty, ktorá vedie k mostu v rozsahu takmer 360 m a vytvorenia oddychovej plochy pri moste. Kým zhotoviteľom mosta je maďarská spoločnosť Hídépítő Zrt., výstavbu a obnovu prístupovej cesty zabezpečila spoločnosť zo Slovenska BVT-STAV s.r.o.  Partnermi projektu boli Obec Vrbovka a Ministerstvo výstavby a dopravy Maďarska – Építési és Közlekedési Minisztérium. Celkový rozpočet projektu predstavoval 6 725 325,13 €, z toho 5 716 526,35 € bolo hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mostný objekt s rozpočtom 2 604 859,28 € partneri projektu financovali v rovnakom pomere, pričom sa zohľadní rozdielna výška DPH. Investičné náklady na vybudovanie a obnovu ciest, ktoré vedú k mostu na slovenskej strane boli vo výške 666 474,06 €. Banskobystrický samosprávny kraj na základe dohody o spolupráci poskytol Obci Vrbovka  100 tis. € na pokrytie spoluúčasti a predfinancovania projektu. Okrem toho zabezpečil odbornú pomoc na vysokej úrovni, bez ktorej úspešná realizácia významnej cezhraničnej investície by nebola možná.

K slávnostnému otvoreniu nového mosta cez rieku Ipeľ a súvisiacich prístupových ciest došlo 1. decembra 2023.

Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia dôjde k zníženiu času stráveného cestovaním ako aj nákladov na dopravu, otvoria sa nové možnosti cezhraničného toku pracovnej sily, posilnenia hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej a inštitucionálnej spolupráce s cieľom spoločného rozvíjania aj doteraz nevyužitého prírodného, historického a kultúrneho bohatstva územia.

S dôležitým príspevkom k zvýšeniu zamestnanosti sa do konca marca 2022 realizoval projekt s názvom ,,Technologický rozvoj pre tvorbu pracovných miest a udržateľný rozvoj“.  V rámci projektu sa rozšírili výrobné kapacity stavebnej spoločnosti J-Stav spol. s.r.o. Veľký Krtíš a taktiež aj maďarského partnera GREEN-GOES Kft. Krtíšska firma pred realizáciou projektu zabezpečovala likvidáciu stavebného odpadu, ktorý vzniká pri výkone stavebných a demolačných prác, prostredníctvom externého dodávateľa. Nebolo to ekonomické a ani ekologické riešenie. Na zabezpečenie výroby šetrnej k životnému prostrediu firma zakúpila v rámci projektu nový mobilný drvič na spracovanie stavebného odpadu, príves na jeho prepravu, pásové rýpadlo na nakladanie sutiny a zariadenie na demoláciu budov. Maďarský partner vo svojom areáli vybudoval novú prevádzkovú halu, v ktorej sú umiestnené nové zariadenia zamerané na ekologické spracovanie zeleného stavebného odpadu. Okrem linky na briketovanie zelenej hmoty, spoločnosť vybavila aj svoju opravárenskú dielňu ťažkých strojov moderným zariadením. Vďaka realizácii projektu s celkovým rozpočtom 1 401 232,68 € a s príspevkom z EFRR, partneri vytvorili nové pracovné príležitosti aj pre znevýhodnených alebo pre ľudí z uchádzačov o zamestnanie, ktorí by sa len ťažko dokázali uplatniť na trhu práce.

V spolupráci partnerov Spojená škola v Modrom Kameni a Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány  (Nadácia pre rozvoj pohraničia) so sídlom v meste Balassagyarmat (HU), sa uskutočnili rozvojové aktivity projektu s názvom „Prispôsobenie odborného vzdelávania v stavebníctve k potrebám trhu práce“. Z celkového rozpočtu projektu 95 047,60 € Európska únia poskytla partnerom podporu vo výške 80 790,46 €.  Aby sa docielila lepšia kvalita praktickej prípravy na Spojenej škole v Modrom Kameni, došlo k vybaveniu stavebnej dielne moderným zariadením. Moderná stavebná dielňa zabezpečí vhodné podmienky na získanie odborných zručností a to nielen pre žiakov školy aj dospelých, ktorí majú záujem si rozšíriť svoje odborné vedomosti. Vďaka projektu jedenásť uchádzačov o zamestnanie získalo, resp. si rozšírilo praktické stavebné vzdelanie. V rámci projektu sa uskutočnila aj spoločná stavebná súťaž, v ktorej medzi sebou súťažili tímy žiakov partnerských škôl v odbore murárstvo, tesárstvo a stolárstvo. Partneri propagovali aj stavebné profesie prostredníctvom dňa otvorených dverí a dňa zážitkov, kde sa žiaci základných škôl oboznámili s inštitúciami odborného vzdelávania zapojenými do projektu a mali možnosť vyskúšať si rôzne stavebné profesie. Jednou z úloh partnerov bolo zosúladiť potreby študentov s potrebami stavebného priemyslu, v ktorom pokračujú aj po ukončení projektu.

Riadenie a úspešnú realizáciu vyššie uvedených projektov zastrešovala RRA Poiplie v spolupráci a partnerom Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány (Nadácia pre rozvoj pohraničia) v rámci projektu CCP SKHU/1802/3.1/038. Hlavnou úlohou partnerov bolo zabezpečenie bezproblémovej implementácie týchto vzájomne synergických a komplementárnych projektov, ako aj riadenie úloh zameraných na  vonkajšiu a vnútornú komunikáciu a organizovanie projektových podujatí.

Z celkového rozpočtu TAPE JOBS vo výške 8 351 614,30 € 242 tis. € Európsky fond regionálneho rozvoja prispel na realizáciu  projektov s príspevkom 6 948 656,77 €, vďaka ktorých máme nové hraničné prepojenie, nové produkty a služby generujúce zamestnanosť a zároveň sa zlepšili podmienky odborného vzdelávania v stavebníctve.

Úspešná realizácia projektového balíčka vyžadovala nielen vysokú odbornosť, ale aj flexibilitu Riadiaceho a Národného orgánu Programu. Počas doby realizácie akčného plánu došlo k viacerým zmenám, ktoré bolo potrebné striktne riešiť a prispôsobiť sa novým výzvam.

V celkovom dôsledku RRA v spolupráci s partnermi za posledné viac ako 4  roky sa podarilo získať (aj v rámci ďalšieho cezhraničného akčného plánu zamestnanosti) do tohto prihraničného územia vyše 15 miliónovú podporu. Agentúra cenné skúsenosti získané počas riadení týchto projektov bude využívať a zhodnocovať aj v budúcnosti v prospech rozvoja pohraničného územia stredného Poiplia.