SKHU/1802/3.1/026 MANU_N

Program Interreg

Rozvoj výrobných kapacít v Nagyoroszi / Development of manufacturing capacities in Nagyoroszi

Program Interreg

Stredná odborná škola v Šahách dňa 3. júna 2022 slávnostne odovzdala do užívania študentom a ich pedagógom odborné dielne, ktoré boli zmodernizované s finančnou podporou Európskej únie z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (www.skhu.eu).

V ostatnom čase sa v regióne prudko zvýšil dopyt po absolventoch technických odborov. Medzi predpokladmi efektívnej odbornej prípravy žiakov na trh práce patria aj kvalitné dielne s moderným strojovým vybavením. Rekonštrukcia zváračskej a kovoobrábacej dielne odbornej výchovy a obstaranie najmodernejšieho obslužného vybavenia slúžiacich pre výchovu strojných mechanikov, sa realizovala v rámci projektu ,,ORG-EMP Rozvoj výrobnej kapacity v Nagyoroszi“ (SKHU/1802/3.1/026), ktorý škola implementuje v spolupráci s Fespizz Kft. (hlavný príjemca). Interiér dielní bol zrekonštruovaný s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) s finančným príspevkom vo výške 276 428,48 EUR (85 %). Zváracia dielňa je vybavená najmodernejším zváracím simulátorom, zváracími strojmi, plazmovým zváracím strojom na rezanie a spracovanie pracovných materiálov a samozrejme tu nechýba moderná odsávacia jednotka. Do kovospracujúcej dielne pribudol nový CNC sústruh, CNC fréza a 3D tlačiareň. V novej dielni sa študenti naučia pripravovať technické výkresy strojových súčiastok a vyrábať výrobky pomocou programu SolidWorks. Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy okrem povinného (5 %) spolufinancovania poskytol škole príspevok v celkovej výške viac ako 50 tis. eur aj na pokrytie zvýšených nákladov na vybavenie dielní.
Maďarský partner Fespizz Kft. nedávno slávnostne otvoril svoju novú výrobnú halu postavenú v rámci projektu a do svojho pracovného tímu očakávajú aj šikovných absolventov odbornej školy v Šahách, ktorí môžu získať odborné zručnosti práve v novootvorených moderných odborných dielňach.

Projekt je súčasťou balíka projektov zaradených do územného akčného plánu zamestnanosti (TAPE) s názvom ,,Cezhraničný územný rozvoj pozdĺž rieky Ipeľ“. Vďaka realizácii projektových aktivít sa vytvorili nielen nové pracovné príležitosti (Fespizz s.r.o.), ale aj podmienky kvalitnej odbornej prípravy pracovnej sily s konkurencieschopnými zručnosťami v súlade s požiadavkami trhu práce. Projekty TAPE spoločne posilnia hospodársky rozvoj pohraničného regiónu, obnovenie bývalých ekologických väzieb, mobilitu pracovnej sily a zlepšenie situácie v oblasti zamestnanosti.
Celkový akčný plán zastrešuje Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia v úzkej spolupráci s maďarským partnerom Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás.

Koncom februára 2022 sa ukončí projekt, vďaka ktorému Strednej odbornej škole techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola v Šahách pribudli moderné odborné dielne.
Vďaka realizácia projektových aktivít zváracia dielňa je vybavená najmodernejším zváracím simulátorom, zváracími strojmi, plazmovým zváracím strojom na rezanie a spracovanie pracovných materiálov a samozrejme tu nechýba moderná odsávacia jednotka. Do kovospracujúcej dielne pribudol nový CNC sústruh, CNC fréza a 3D tlačiareň. V novej dielni sa študenti naučia pripravovať technické výkresy strojových súčiastok a vyrábať výrobky pomocou programu SolidWorks.

Partneri projektu:

Fespizz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Trvanie projektu: 24 mesiacov
Celkový rozpočet: 1 016 790,98 €
Z toho ERDF: 760 535,18 €

Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola v spolupráci s maďarským partnerom, spoločnosťou Fespizz K.f.t. realizuje projekt v rámci cezhraničného územného akčného plánu zamestnanosti s názvom Organický cezhraničný územný rozvoj pozdĺž Ipľa (Organic cross-border territorial development along the Ipoly/Ipeľ).

Projekt je zameraný na zlepšenie situácie v oblasti zamestnanosti v prihraničnej oblasti prostredníctvom zvyšovania kvality odbornej prípravy pracovnej sily, v súlade s požiadavkami trhu práce a s príspevkom tvorby nových pracovných miest.

Na tento účel, stredná odborná škola v meste Šahy renovuje a modernizuje svoje zváračské a kovoobrábacie dielne odbornej výchovy vrátane obstarania najmodernejšieho obslužného vybavenia. Na škole vyučovanie prebieha paralelne v slovenskom a v maďarskom jazyku nielen pre študentov, ale aj pre ostatných záujemcov o ďalšie vzdelávanie a kurzy. Vďaka modernizácii sa odborná škola stane atraktívnejšou, bude schopná poskytovať odbornú výchovu prispôsobenú súčasným potrebám na vysokej úrovni pre zamestnávateľov z prihraničného územia, ako zo Slovenska tak aj z Maďarska.

Na maďarskej strane sa realizujú aktivity v obci Nagyoroszi. U spoločnosti Fespizz K.f.t. prebieha rozšírenie výrobných kapacít. Vedľa leštiacej stanice sa postaví nový výrobný a skladový areál. Rozšírenie výroby vyžaduje aj vytvorenie 10 nových pracovných miest. Vďaka realizácii projektu bude firma schopná plniť zvýšený dopyt, čím si posilní aj svoju pozíciu na trhu.

Projekt s príspevkom k znižovaniu nerovností v zamestnanosti medzi regiónmi a s cieľom zlepšiť úroveň zamestnanosti sa realizuje od novembra 2019 do konca októbra 2021 s príspevkom z ERDF vo výške 760 535, 18 €. Z celkového finančného balíka rozpočet Strednej odbornej školy techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola predstavuje 325 209,98 €.

Spoločná realizácia projektových aktivít otvára nové príležitosti na rozšírenie cezhraničných vzťahov a prispôsobenia odborného vzdelávania k požiadavkám trhu práce na oboch stranách hranice.

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoj

Modernizujú odborné priestory Strednej odbornej školy techniky a služieb Šahy

Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola v spolupráci s maďarským partnerom, spoločnosťou Fespizz K.f.t. realizuje projekt v rámci cezhraničného územného akčného plánu zamestnanosti s názvom Organický cezhraničný územný rozvoj pozdĺž Ipľa (Organic cross-border territorial development along the Ipoly/Ipeľ).
Projekt je zameraný na zlepšenie situácie v oblasti zamestnanosti v prihraničnej oblasti prostredníctvom zvyšovania kvality odbornej prípravy pracovnej sily, v súlade s požiadavkami trhu práce a s príspevkom tvorby nových pracovných miest.
Na tento účel Stredná odborná škola techniky a služieb v meste Šahy renovuje a modernizuje svoje zváračské a kovoobrábacie dielne odbornej výchovy vrátane obstarania najmodernejšieho obslužného vybavenia.
Zváračská dielňa bude vybavená najmodernejšou zváračskou technikou, odsávacou technikou a plazmovou zváračkou na delenie a rezanie materiálu. Zváračské trenažéry budú slúžiť na predprípravu nových zváračov v rámci jednotlivých kurzov.
Odborná dielňa na obrábanie materiálu bude vybavená CNC sústruhom, CNC frézou a 3D tlačiarňou. V druhej časti dielne žiaci budú precvičovať tvorbu a kreslenie strojových súčiastok v programe SolidWorks.
Vďaka modernizácii sa odborná škola stane atraktívnejšou, bude schopná poskytovať odbornú výchovu prispôsobenú súčasným potrebám na vysokej úrovni nielen pre študentov, ale aj pre zamestnávateľov z prihraničného územia, ako zo Slovenska tak aj z Maďarska.

Modernizálják az Ipolysági Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola szaktantermeit

A pályázatot az Ipolysági Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola a magyarországi Fespizz Kft. partnerrel közösen a „Határokon átnyúló területi fejlesztések az Ipoly mentén“ c. területi foglalkoztatási akcióterv keretén belül valósítja meg.
A projekt célja a határ-menti területek foglalkoztatottságának javítása, amelyet a munkavállalók a munkaerő-piac követelményeinek megfelelő szakmai felkészültségének biztosításával és új munkahelyek teremtésével kívánnak elérni.
Az Ipolysági Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola felújítja erre a célra fémmegmunkálásra és hegesztésre szolgáló műhelyeit, ezáltal biztosítva a legmodernebb műszaki felszereltséget.
A hegesztőműhelyt a munkaanyag megfelelő vágásához és feldolgozásához szükséges legkorszerűbb berendezésekkel, elszívó berendezéssel és plazmahegesztővel látják el. A hegesztőszimulátorok a kurzuson résztvevők szakmai felkészültségét biztosítják majd.

Viac informácií nájdete tu

Sajtokozlemeny – Felujitott tanmuhelyek Ipolysagon

Tlačová správa – odborné dielne Šahy