SKHU/1802/3.1/032 MANU_IP

ORG EMP – Rozvoj výrobných kapacít v Ipeľskom Predmostí

Začala sa realizácia projektu s názvom ORG EMP – Development of manufacturing capacities in Ipeľské Predmostie (ORG EMP – Rozvoj výrobných kapacít v Ipeľskom Predmostí). Projekt je súčasťou cezhraničného územného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti (TAPE ORG-EMP).
V projekte, ktorý sa realizuje v rámci Programu spolupráce INTERREG V – A Slovensko – Maďarsko, sa jedná o partnerstvo podnikateľského subjektu Adrian Nagy – ADOREX a neziskového združenia Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás (ITTT – združenie zamerané na rozvoj Poiplia).

Projektové aktivity slovenského partnera (LB – Vedúci Príjemca) sú zamerané na rozšírenie výrobných kapacít s následným vytvorením minimálne 4 nových pracovných miest. Jedná sa o výstavbu novej výrobnej haly s rozlohou 1 125 m² v obci Ipeľské Predmostie neďaleko od nového ipeľského mosta vo výstavbe. Objekt bude slúžiť ako prevádzka na čistenie, spracovanie a uskladnenie poľnohospodárskych produktov (hlavne olejnín). Z celkových investičných nákladov Vedúceho Príjemcu vo výške viac ako 845 tis. €, finančná podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) predstavuje 464 809,18 €.

Cezhraničný partner ITTT s finančnou podporou z ERDF vyše 65 tis. € paralelne realizuje aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom aplikovania tzv. Swiss GO modelu. Tento model podporuje optimálne nasmerovanie a prípravy pracovnej sily podľa potrieb trhu práce. Jedná sa o zyšovanie pracovných kompetencií a zručností zamestnancov s cieľom uľahčiť cezhraničnú pracovnú mobilitu. Pre dosiahnutie týchto cieľov maďarský partner realizuje sériu adresných vzdelávaní, ktoré vychádzajú zo švajčiarskej metodológie. Školenia sa zúčastnia zamestnanci slovenských a maďarských spoločností (celkom 45 ľudí). GO model je v plnej miere zameraný na rozvíjanie pracovných zručností nevyhnutných pre zvyšovanie kvality a efektivity výrobných procesov daného podniku. V rámci projektu pre jednotlivé firmy sa vytvorí špecifický obsah vzdelávania v súlade s ich profilom a potrebami.

Aktivity projektových partnerov majú vzájomný podporný charakter so spoločným cieľom zvýšenia zamestnanosti a posilnenia pracovnej mobility v prihraničnom území.

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
www.skhu.eu

Billboard MANU IP

Tlačová správa – V Ipelskom Predmostí sa buduje nová výrobná hala