SKHU/1802/3.1/016 Education

Úspešná slovensko-maďarská spolupráca v oblasti stavebného odborného vzdelávania

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia vo Veľkom Krtíši (ďalej RRA) zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Dôležitým projektom TAPE je projekt s názvom ,,Prispôsobenie odborného vzdelávania v stavebníctve k potrebám trhu práce“ (SKHU/1802/3.1/016 EDUCATION). Záverečné podujatie projektu realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (www.skhu.eu) v spolupráci partnerov Spojená škola v Modrom Kameni a Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány (Nadácia pre rozvoj pohraničia, (Balassagyarmat, Maďarsko)
sa konala 27. septembra 2022 v meste Balassagyarmat (Maďarsko).
Medzi hlavné aktivity projektu patrí zvýšenie vybavenia odborného vzdelávania v stavebníctve. Aby sa docielila lepšia kvalita praktickej prípravy na Spojenej škole v Modrom Kameni, došlo k vybaveniu stavebnej dielne moderným zariadením. Moderná stavebná dielňa zabezpečí vhodné podmienky na získanie odborných zručností a to okrem žiakov školy aj dospelým, ktorí majú záujem si rozšíriť svoje odborné vedomosti. Vďaka projektu jedenásť uchádzačov o zamestnanie získalo, resp. si rozšírilo praktické stavebné vzdelanie. Absolvovanie kurzu výrazne podporí ich šancu úspešne sa zamestnať. V rámci projektu sa na jar tohto roku uskutočnila spoločná stavebná súťaž, v ktorej medzi sebou súťažili tímy žiakov partnerských škôl v odbore murárstvo, tesárstvo a stolárstvo. Partneri propagovali aj stavebné profesie prostredníctvom dňa otvorených dverí a dňa zážitkov, kde sa žiaci základných škôl oboznámili s inštitúciami odborného vzdelávania zapojenými do projektu a mali možnosť vyskúšať si rôzne stavebné profesie. Pomocou dotazníkového prieskumu sa zisťovali najobľúbenejšie a najmenej obľúbené stavebné profesie medzi mladými ľuďmi. Jednou z úloh partnerov bolo zosúladiť potreby študentov s potrebami stavebného priemyslu. Na základe odpovedí v dotazníku určenom pre stavebné podniky sa začali konzultácie medzi školami odborného vzdelávania a podnikmi pôsobiacimi v stavebníctve.

Projekt podporila Európska únia. Európsky fond regionálneho rozvoja prispel na realizáciu projektu celkovou sumou 80 790,46 €, z čoho Spojená škola v Modrom Kameni získala 46 909,46 € a Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány (Nadácia pre rozvoj pohraničia) získala 33 881,00 € podporu, čo znamená 85%-né spolufinancovanie projektu. K realizácii projektu prispelo Slovensko a Maďarsko rovnakou výškou po 10 % zo svojho štátneho rozpočtu. Aktivity projektu sa zameriavali aj na prípravu potrebného počtu kvalifikovaných odborníkov pre stavebné podniky a k zvýšeniu miery zamestnanosti v regióne s osobitným dôrazom na posilnenie zamestnanosti znevýhodnených osôb.

Realizácia projektu rovnako priniesla výhody partnerom aj cieľovým skupinám projektu. Okrem nasmerovaniu absolventov základných škôl k stavebným profesiám projekt zároveň prispieva aj k zvyšovaniu zamestnanosti a k zabezpečeniu kvalifikovanej pracovnej sily pre stavebný priemysel. V dôsledku realizácie projektu sa zlepšilo technické vybavenie a prispôsobenie odbornej prípravy v stavebníctve požiadavkám na trhu práce.

Partneri projektu:
Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány (HU)
Spojená škola (SK) Modrý Kameň
Doba realizácie: 16 mesiacov
Celkový rozpočet: 95 047,60 €
Z toho ERDF: 80 790,46 €
Napriek nezamestnanosti v pohraničnom regióne sa podniky často stretávajú s nedostatkom odbornej pracovnej sily, čo sa prejavuje aj v oblasti stavebníctva. Ako prekážku možno spomenúť nízky záujem o povolania v danej oblasti.
Cieľom projektu je dlhodobo vytvoriť a využiť kvalifikovanú pracovnú silu v stavebníctve.
Hlavnými cieľovými skupinami tohto projektu sú žiaci základných škôl navštevujúci 5-9 ročník a ich zákonní zástupcovia (rodičia), učitelia, kariérni poradcovia, nezamestnaní, absolventi s neaktuálnym/neúplným stavebným vzdelaním alebo ostatní záujemcovia o prácu v stavebníctve s osobitným dôrazom na aktívne zapojenie znevýhodných skupín obyvateľstva. Projekt zároveň prinesie pozitívnu zmenu pre študentov a učiteľov stredných odborných škôl so stavebným zameraním, zamestnávateľom pôsobiacim v stavebníctve, záujemcov o založenie si podnikateľskej činnosti, ako aj pre mikro, malé a stredné podniky. Nepriamymi príjemcami výhod realizovaného projektu sú obyvatelia pohraničnej oblasti.
Implementácia projektu prispeje ku:
– zvýšeniu miery zamestnanosti regiónu na oboch stranách hranice s osobitným dôrazom na posilnenie zamestnanosti znevýhodnených ľudí,
– zvýšeniu úrovne prípravy odborného vzdelávania v stavebníctve podľa potrieb trhu práce a k skvalitneniu technického vybavenia školy,
– zvýšeniu počtu záujemcov odborného vzdelávania v stavebníctve,
– poskytnutiu kvalitných odborníkov pre stavebné firmy.

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Poster_EDU_final