Program rozvoja vidieka 2014 – 2020

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014 – 2020. Tvorený je vyvážene, aby napĺňal tri hlavné ciele – konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva; udržateľné využívanie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy, a tiež vyvážený územný rozvoj vidieckej ekonomiky. Tie sa budú napĺňať prostredníctvom opatrení zameraných na podporu poľnohospodárskych a lesníckych podnikov prostredníctvom investícií do hmotného majetku, podporu podnikania a investícií do lesných technológií, vrátane preventívnych opatrení pre poľnohospodársku pôdu a lesy. Podpora je orientovaná hlavne na tvorbu pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby.

Program rozvoja vidieka na Slovensku sa sústreďuje na šesť priorít, pričom priorita č. 1 prenos znalostí a inovácií je začlenená do ostatných piatich priorít. Ďalšia priorita s názvom Konkurencieschopnosť odvetvia poľnohospodárstva a udržateľné lesné hospodárstvo zahŕňa podporu pre 1250 poľnohospodárskych podnikov. Konkrétne sa jedná o investície do rastlinnej a živočíšnej výroby a zároveň zameranie na efektívne využívanie zdrojov vody, pôdy a energie, a tiež na emisie skleníkových plynov. Nástrojom na zvýšenie konkurencieschopnosti lesného hospodárstva je vybudovanie a modernizácia 250 km lesných ciest a investície do moderných technológií, vrátane spracovania v 230 lesohospodárskych podnikoch.