Nadácia orange

V šiestom ročníku Ceny Nadácie Orange sme opäť ocenili výnimočné mimovládne organizácie, ktoré v uplynulom roku prispeli k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v oblastiach, ktorým sa aj my prioritne venuje.

Celkovo sa o ocenenie uchádzalo 101 organizácií v troch kategóriách. Odborná hodnotiaca komisia spomedzi 88 nominácií spĺňajúcich formálne hodnotiace kritériá v každej z nich určila 5 nominácií, z ktorých komisia určila troch víťazov v každej kategórii. Organizácie na 1. mieste finančnú odmenu 8 000 eur, ocenení na 2. mieste odmenu vo výške 5 000 eur a organizáciám na 3. mieste sme venovali po 2 000 eur. Každá z ocenených organizácií zároveň získala umelecký artefakt, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová.Kategória Vzdelávanie

1. miesto: Človek v ohrození, o.z., za projekty globálneho vzdelávania, ktoré pomáhajú mladým ľuďom lepšie pochopiť svet, rozvíjať kritické myslenie, sebavedomie, podporovať účasť na verejnom živote a prispieť k zlepšeniu života iných.

2. miesto: Indícia, n.o., za aktivity zamerané na presadenie potrebných zmien v oblasti formálneho vzdelávania a na zvyšovanie motivácie učiteľov realizovaných s cieľom pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote.

3. miesto: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, o.z., za vzdelávacie aktivity realizované inovatívnymi formami a metódami, ktoré pomáhajú mladým ľuďom odkrývať súvislosti v rôznych oblastiach našej spoločnosti, vyvracať zavádzajúce mýty a motivovať ich k aktívnemu občianskemu životu.

Mimoriadna cena Nadácie Orange

V tomto ročníku ocenenia sme udelili aj jedno špeciálne ocenenie. Odniesla si ho Divadlo Pôtoň, n.o., za aktuálne a kreatívne riešenie spoločensky závažných tém v oblasti sociálnej inklúzie a neformálne vzdelávanie vo forme divadelných hier a workshopov v kultúrnom centre na periférii, v obci Bátovce. Organizáciu sme odmenili sumou 2 000 eur