Pripravuje sa nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia

Infoservis: Pripravuje sa nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia

Pripravuje sa nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia,
ktorá bude vyhlásená v apríli tohto roka.

Minister hospodárstva Pavol Pavlis ohlásil dňa 19.3.2015 vyhlásenie novej
výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí. V
prvej fáze je vyčlenených na modernizáciu a rekonštrukciu verejného
osvetlenia 5 miliónov €, ale MH SR je pripravené v prípade vysokého záujmu
zo strany miest a obcí túto sumu navýšiť. Aj preto ide o tzv. otvorenú
výzvu.
Dôvody, pre ktoré opätovne pristupuje MH SR k vypísaniu takejto výzvy je
päť:

1. Energetická efektívnosť;
2. Dlhodobo evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu
modernizácie sústav verejného osvetlenia;
3. Zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace
znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva;
4. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky;
5. Redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou
starých zariadení).

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestách a obciach sa už
v minulosti na Slovensku realizovala a bola úspešná. Naposledy sa uchádzalo
o financie viac ako 400 miest a obcí, z čoho 200 miest a obcí túto podporu
aj získalo.
Záujemcovia budú môcť predkladať projekty a uchádzať sa o peniaze do
septembra 2015. Pre zrýchlenie a zjednodušenie celého procesu chce
Ministerstvo využiť už fungujúce elektronické trhovisko.
Maximálna výška pomoci pre jedno mesto alebo obec bude limitovaná do výšky
200 tis. €.
Tieto prostriedky nebude možné využiť na výmenu stĺpov a zmenu alebo vedenie
nových trás verejného osvetlenia. Bude ich možné použiť výhradne na výmenu,
resp. inštaláciu svietidiel na existujúcich trasách alebo už vybudovaných
svetelných bodoch.

Predkladané projekty budú vyhodnocované priebežne, ihneď po ich doručení.
Rozdiel je v tom, že kým pri iných výzvach bola stanovená lehota na
predkladanie projektov, a potom naraz vyhodnotené všetky projekty, teraz to
bude tak, že keď bude projekt doručený, okamžite sa posúdi a vyhodnotí.
Regionálne pracoviská SIEA budú k dispozícii na odborné konzultácie pri
príprave projektov. Nie na samotné spracovanie projektov.

Obec bude na úvod potrebovať energetickú (svetelno-technickú) štúdiu, ktorá
bude oprávneným nákladom, čiže preplatená z príspevku štátu. Okrem
energetickej štúdie a samotných nových svietidiel preplatí MH SR mestám a
obciam aj rozvodné skrine na reguláciu osvetlenia, náklady na riadenie
osvetlenia a revíznu správu.

Intenzita pomoci bude 95% celkových nákladov. T. z., že z rozpočtu projektu
pokryjeme 95% nákladov, 5% si bude hradiť obec. V prípade nákupu svietidiel
budú stanovené maximálne limity na ceny svietidiel. Ak si obec bude chcieť
kúpiť drahšie, musí si doplatiť rozdiel z vlastných zdrojov.

Motivácia miest a obcí modernizovať osvetlenie:
Jednou z ich základných motivácií pri uchádzaní sa o tieto finančné
prostriedky by mala byť zastaranosť pôvodného verejného osvetlenia, ktoré
dlhodobo nespĺňalo súčasné platné technické, energetické, ale ani estetické
požiadavky a nároky. Obce a mestá sa dlhodobo snažia o rekonštrukciu
osvetlenia, ale nie sú ju schopné financovať z vlastných zdrojov. Výsledkom
modernizácie by malo byť rovnomerné osvetlenie miest a obcí, ktoré prispieva
k zvyšovaniu bezpečnosti ich občanov a ich majetku. Intenzitu osvetlenia by
malo byť v budúcnosti možné automaticky regulovať, čo umožňuje optimálnu
prevádzku svietidiel podľa potreby svietenia v jednotlivých častiach miest a
obcí. Nové osvetlenie prispieva aj k zlepšovaniu ich estetického vzhľadu.
Klesá ekonomická náročnosť jeho prevádzky, čo napomáha k udržateľnosti
ekonomického rastu. Usporené finančné prostriedky môžu byť využívané na
modernizáciu iných oblastí fungovania či správy miest a obcí, čo má priamy
vplyv na zlepšovanie kvality života v nich.

Znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov a cestnej
premávky potvrdzujú aj štatistické údaje Prezídia Policajného zboru SR:
Získané údaje sa týkali monitorovania úrovne trestnej činnosti v prípade
vybraných trestných činov v období rokov 2010 – 2013 (september). Do úvahy
boli brané predovšetkým trestné činy lúpeže, ublíženia na zdraví,
znásilnenia, majetkové trestné činy a dopravné nehody. Priemerne dosiahol,
pokles kriminality vo všetkých krajoch v sledovaných obciach po
rekonštrukcii osvetlenia viac ako 53 %.