Aktuálna grantová výzva – Obce bližšie k vám 2015

Aktuálna grantová výzva – Obce bližšie k vám 2015

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie
projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou
tradíciou, obnovu významných historických a umeleckých pamiatok, alebo na
ochranu životného prostredia.

Oblasti podpory:
– udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú
tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a
návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a
cestovný ruch;
– obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým
bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a
cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti;
– ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej
revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny,
odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a
pod.

Vzhľadom na obmedzené prostriedky budú podporené iba kultúrne podujatia,
ktoré majú dlhodobú tradíciu, sú obľúbené a predsa im hrozí, že nebudú môcť
byť zorganizované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Obnova pamiatok
bude podporená, iba ak objekt je prístupný verejnosti, alebo projekt k jeho
sprístupneniu povedie. Podmienkou udelenia grantu je jednoznačná podpora
miestneho zastupiteľstva a významná finančná spoluúčasť.Výška podpory, kritéria výberu, podmienky spolufinancovania projektov:
Na jeden projekt môžeme poskytnúť grant v minimálnej sume 3.000 eur a
maximálnej sume 7.500 eur.