Podpora rozvoja športu 2015

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015


Podpora r
ozvoj
a
športu

na rok
2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných
ihrísk