Povinnosti obcí vyplývajúce z novely zákona o podpore regionálneho rozvoja

Novela zákona o podpore reginálneho rozvoja (schválená NR SR 15.10.2014) s účinnosťou od 1. januára 2015 prináša samosprávam niekoľko noviniek. Podpora reginonálneho rozvoja okrem Národnej stratégie RR SR a programov rozvoja vyšších územných celkov sa vykonáva aj podľa programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, resp. podľa spoločného programu obcí. Novinkou je pre samosprávy, že ak nemá obec vypracovaný vlastný program rozvoja na obdobie 2014-2020, môže si vypracovať pri uplatnení partnerstva s jenou územnou susediacou obcou alebo viacerými územne susediacimi obcami spoločný rozvojový program. Pri súčasnej finančnej situácie hlavne menších obcí príprava spoločných programových dokumentov viacerých samospráv môže znamenať aj ušetrenie peňazi. Okrem finančných výhod spoločné plánovanie zvyšuje efektívnosť územnej spolupráce a pri uplatnení integrovaného prístupu samospráv zvyšuje šancu uspieť aj pri čerpaní eurofondov. Na webovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – www.telecom.gov.sk sa nachádza pracovná metodika na vypracovanie PHSR vrátane príkladov a podporných dokumentov. PHSR obce/obcí/ spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Predkladaná metodika jednoznačne formuluje obsah a štruktúru dokumentu a popisuje proces jeho tvorby na najnižšej miestnej/obecnej úrovni. Programy rozvoja obcí a ich aktualizácie schválené pred 1. januárom 2015 sú samosprávy povinné uviesť do súhlasu s ustanoveniami zákona o podpore regionálneho rozvoja najneskôr do 31. decembra 2015.
Podľa informácií starostov v poslednej dobe samosprávy čoraz častejšie oslovujú rôzne spoločnosti s ponukou prípravy PHSR a navrhujú finančné riešenia aj s prepojením na dlhodobé záväzky ohľadne prípravy projetkov, pričom často nie je zohľadnená skutočná potreba regiónu a vytvárajú sa dokumenty „od stola“. V snahe pomôcť obciam s finančnou podporou MDVRR SR naša agentúra organizuje informačný seminár zameraný na prípravu rozvojových programov obcí dňa 18. decembra 2014 od 10:00 hod. v priestoroch RRA (nám. A.H. Škultétyho 1, Veľký Krtíš, 1. poschodie č. d. 212 – budova Slovenskej pošty) na ktorý srdečne očakávame predstaviteľov samospráv.