Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie ÚPD obcí

Informácia o poskytovaní dotácií
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015
Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obcí (ďalej len „zákon“) majú obce možnosť predložiť
žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2015. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky
poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej
kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2015 požiadať o dotáciu od 15.
januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája
2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie
najneskôr do 15. novembra 2015.
Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015