PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD LP/2014

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) v zmysle zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona
č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) vyhlasuje pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) za účelom podpory,
ochrany a presadzovania ľudských práv a slobôd
V Ý Z V U
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2014 (ďalej len „žiadosti“) pre
nasledovné účely v zmysle zákona, § 2 písm.:
c) presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd,
d) predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.