Orange – Školy pre budúcnosť

Orange – Školy pre budúcnosť

Dlhodobým zámerom programu je podporovať inovatívnych pedagógov v ich snahe meniť zaužívané spôsoby výučby. Aj naďalej chceme zároveň podporovať spoluprácu škôl s inými subjektami. Umožňujeme preto, aby sa do programu zapojili aj mimovládne a miestne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania.
V programe sme doteraz podporili vyše 1 000 projektov, ktoré do škôl priniesli netradičné spôsoby výučby, väčšiu interaktivitu a zapojenie žiakov do aktivít, podporujúcich ich kreatívne myslenie a komunikačné zručnosti.
O podporu sa v programe sa mohli uchádzať:
pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných
základných škôl
špeciálnych základných škôl
všetkých typov stredných škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia, združené stredné školy, špeciálne stredné školy…)
mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania – občianske združenia, občianske iniciatívy, nadácie, neziskové organizácie, neivestičné fondy
miestne organizácie – centrá voľného času, miestne knižnice, osvetové strediská a iné vzdelávacie, kultúrne, voľnočasové a osvetové organizácie pod
Zverejnenie výzvy: 2. september 2014
Uzávierka prijímania žiadostí: 2. október 2014