Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán

Operačný program Životné prostredie,Prioritná os 2
OCHRANA PRED POVODŇAMI
Kód výzvy: OPŽP-PO2-14-1

Špecifickým cieľom výzvy je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.