Úradu vlády Slovenskej republiky, Podpora rozvoja športu na rok 2014.

Podpora rozvoja športu na rok 2014

Za účelom podpory miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí a nákupu športovej výbavy, ako aj na projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameraných predovšetkým na deti a mládež.
(1) Gestorom programu Podpora rozvoja športu na rok 2014 je splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport.
(2) Postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie a spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov upravuje „Záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre program Podpora rozvoja športu na rok 2014“, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
(3) Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá môže pozostávať z viacerých projektov, zaradených do jedného alebo viacerých podprogramov.
(4) Program Podpora rozvoja športu na rok 2014 sa člení na nasledovné podprogramy :
1. podpora miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí,
2. nákup športovej výbavy,
3. projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameranej predovšetkým na deti a mládež.

Termín postupu vyhodnocovania žiadostí:
• termín predkladania žiadostí je do 19. septembra 2014,