Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 15. december 2014

Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“)
zverejňuje
v rámci účelu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a podpory projektu, na realizáciu
ktorého získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného
Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva
k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike výzvu
na predkladanie žiadostí na podporu projektov prezentácie slovenského umenia
a kultúry v zahraničí, mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodnej
spolupráce v oblasti kultúry, spolufinancovania projektov, ktoré získali finančnú
podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskeho
spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno považovať za významné v oblasti kultúry.