Integrált turizmus fejlesztés a szlovák-magyar határrégióban / Integrovaný rozvoj cestovného ruchu

Naša agentúra je cezhraničným partnerom projektu. Žiadateľom projektu Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA a ďalšími partnermi projektu sú: Abaúj Térségi Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány, Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Regionálna rozvojová agentúra Šaľa, Regionálna rozvojová agentúra Južný región. Projekt bol podaný v rámci výzvy Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 , opatrenie 1.3.2.

Všeobecné , obsiahle ciele projektu:

rozvojom už existujúcich predpokladov turizmu napomáhať zlepšeniu ekonomickej a

a sociálnej situácie a kvality života populácie žijúcej v pohraničných regiónoch.

Zlepšenie konkurencieschopnosti maďarsko-slovenského pohraničného regiónu v oblasti turizmu, a týmto zvýšenie zamestnanosti.

Krátkodobé, konkrétne ciele projektu:
Zlepšenie spolupráce turistických podnikaní a organizácií v pohraničnom cieľovom regióne v záujme vývoja nových produktov, ponukových balíkov.

Kvalitatívnym zlepšením turizmu v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne zvýšenie úrovne profitu podnikaní fungujúcich v danej lokalite, posilnenie vzájomnej návštevnosti pohraničnej oblasti.

Projekt prispieva k uplatneniu strategických cieľov programu, keďže prostredníctvom rozvoja turisticko-hospodárskej spolupráce (spoločné plánovanie, vývoj produktov, spoločný marketing v záujme zvýšenia návštevnosti a počtu hostí) posilňuje ekonomickú a sociálnu integráciu pohraničných oblastí.V stredobode projektu, ako koneční zvýhodnení stoja malí podnikatelia. Cieľom zložiek plánovaného projektu je zefektívnenie ich činnosti, zvýšenie ziskovosti, t.j. zvýšiť hospodársku konkurencieschopnosť daného odboru a daného pohraničného regióna. Keďže projekt je jasne založený na širokej spolupráci (pretože uvažuje o vybudovaní systému služieb pokrývajúceho väčšiu oblasť, ktorý zapája mnohých partnerov a presahuje rôzne sektory), zvyšuje spoločenskú a kultúrnu koherenciu medzi ľuďmi, firmami a komunitami.