Štúdia uskutočniteľnosti na sprevádzkovanie železnice v Ipeľskej doline/Megvalósíthatósági tanulmány

https://rrapoiplie.sk/foto/25_konferencia.jpg

Naša agentúra je vedúcim cezhraničným partnerom projektu. Žiadateľom projektu je Neogradiensis Régió Egyesület – Združenie Región Neogradiensis a ďalšími partnermi projektu sú: Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht./Rozvojová agentúra Novohradskej župy Kht., Region Neogradiensis z.p.o. ,Občianske združenie pre obnovu Ipeľských mostov,. Projekt bol podaný v rámci výzvy Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 , opatrenie 2.3.2.

Globálny strategický cieľ: hospodárska a sociálna integrácia cezhraničných oblastí.

Špecifický cieľ: posilnenie konkurencieschopnosti v oblasti hospodárstva cezhraničnej oblasti, s lepšou dostupnosťou. Hospodárnosťou sprevádzkovania vedľajších železničných tratí je možné zachovať pracovné miesta, rozvoj služieb prinesie nové pracovné miesta. Priechodnosťou hraníc aj železničnou dopravou sa zabezpečí profesionálna a nákladná prepravu, možnosť dostupnosti turistických cieľových bodov.

Priamy cieľ je, aby sa pripravil a bol k dispozícii taký dokument , ktorý odhalí možnosti železnice v Ipeľskej kotline, spojením železničných tratí na druhej strany, spôsob a možnosti prechodnej osobnej a nákladnej dopravy a ako výsledkom zasahovania by bol lepší a kvalitnejší výsledok poskytovania dopravných služieb.

Realizáciou projektu vznikne jeden dokument, ktorý bude napomoháť cieľovým skupinám, aby vyniesli svoje rozhodnutia, výsledkom bude vznik spojenia s osídleniami na druhej strane hraníc. Obyvateľstvo, ktorého sa priamo dotýka profesionálna doprava, skôr dosiahne svoj cieľ cesty. Preprava nákladných materiálov sa môže uskutočniť na kratšom úseku, ktorého hospodárnosť môže priniesť osadenie nových podnikaní. Návšteva turistických hodnôt prostredníctvom železničnej dopravy bude prístupnejšia. Rozšírenie služieb prispeje k zlepšeniu hospodárnosti dopravných služieb.

sprava_o_realizacii_projektu

zhrnutie_studie