Implementácia partnerského projektu s názvom : na bicykli, popri ipli

Naša agentúra je partnerom projektu. Žiadateľom projektu je región Neogradiensis z.p.o. Projekt bol podaný v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na podporu aktivít euroregiónov.

Projekt je zameraný na vypracovanie štúdie realizovateľnosti cyklistického chodíka od prameňa po ústie rieky Ipeľ. Jeho hlavným cieľom je spracovanie technicko – ekonomickej štúdie, ktorá zvažuje možnosti vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliraov popri rieke Ipeľ od jej prameňa až po ústie
Diskusia(0)