Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015

Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (ďalej len „zákon“) majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2015. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2015 požiadať o dotáciu od 15. januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015.
Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €