Identa

ROZVÍJAME
OBČIANSKU IDENTITU

6. grantové kolo
Občiansku spoločnosť si predstavujeme ako dobrú spoločnosť. Chápeme ju ako demokratickú
platformu umožňujúcu verejné diskusie a výkon aktívneho občianstva pri zosúlaďovaní
rôznorodých záujmov. Vnímame ju ako pestrosťou naplnený verejný priestor, v ktorom sú
diskutované aktuálne témy – sociálne problémy mladých ľudí, kvalita verejnej politiky, kontrola
výkonu moci, či záležitosti komunity a kultúrnej identity. Našim poslaním je vytváranie
podmienok, aby mladí ľudia mohli slobodne a aktívne prispievať k budovaniu takejto dobrej
spoločnosti a aby tento ich príspevok bol prijímaný s rešpektom.
Cieľové skupiny programu:
mladí ľudia od 14 do 30 rokov
verejnosť
Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 14. marca 2014.