Grantový program Študenti do sveta, Nadácia Tatra banka

Grantový program Študenti do sveta má aj v roku 2014 ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní
skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku

Cieľ programu
V rámci grantového programu budú poskytované fi nančné granty maximálne do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti
nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými
pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia. Tento grant
nie je určený na magisterské štúdium, postgraduálne štúdium, diplomové projekty a na úhradu nákladov na materskej škole.
Projekty musia byť realizované v časovom rozmedzí od polovice júna 2014 do konca augusta 2015.Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 15. 4. 2014 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami
do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.