EAST-WEST EUROPEAN NETWORK

Dátum realizácie 01/08/2015 – 30/06/2017

Partneri projektu
1.Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Slovakia
2.Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás, Hungary
3.Associazione III Millennio, Italy
4.Ayuntamiento de La Palma Del Condado, Spain
5.Reformed Curch Romania
6.Instytut Równowagi spoleczno-ekonomicznej Gdynia, Fundacja Instytut Działań Edukacyjno Aktywizujących Spytkowice, Poland, Poland
7.Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány, Hungary
8.Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda, Croatia
9.Mitteleuropäischer Kommunalverband für Regionalentwicklung Austria
10.Obec Vlachova Lhota, Czech Republic

Zhnutie projektu

Aktivity projektu sa zameriavajú na spájanie občanov z partnerských miest zaradených do siete prostredníctvom štyroch prioritných tém:
Priorita č. 1. Úloha a postavenie Európy vo svete (základné hodnoty únie , otázky mieru a vojny – historické dopady, výhody a nevýhody členstva v EU, tvorba politík a dopad rozhodnutí EU na každodenný život občanov, očakávania občanov od členstva EÚ, postavenie mladých ľudí v Európe, 2015 – Európsky rok rozvoja, diskusia o budúcnosti Európy- národné a nadnárodné pohľady, návrhy a odporúčania)

Priorita č. 2. Otázky hospodárskeho rastu a prosperity občanov EU ( ovplyvňujúce faktory rastu ekonomiky, prosperity a konkurencieschponosti jednotlivých regiónov, dôvody a následky finančnej krízy, migrácia – východisko z dlhodobej nezamestnanosti?, kvalita života a pod., spoločné návrhy riešení a odporúčania)

Priorita č. 3. Inkluzívna spoločnosť a sociálne vylúčenie (formovanie inklúzivneho myslenia a postojov k znevýhodneným prostredníctvom zážitkových aktivít, výmena skúseností , vzdelávanie odborníkov v tomto smere, boj proti rastúcim nepriaznivým javom, ako rasizmus, xenofóbia a intolerancia a pod., spoločné návrhy)
Priorita č. 4. Dobrovoľníctvo ako výraz aktívneho európskeho občianstva (postavenie a úloha dobrovoľníctva v oblasti riešenia otázok spoločného záujmu, základné ľudské práva, tolerancia, medzi-kultúrny dialóg, príspevok dobrovoľníkov k rozvoju spoločnosti, výmena skúseností, spoločné návrhy).

Ku každej prioritnej téme bude vytvorená samostatná pracovná skupina založená z odborníkov, miestnych združení, občanov a skupiny občanov, ktorých sa téma priamo týka. Ich úlohou bude aj oslovenie a zapojenie občanov, ktorí doteraz neprejavili záujem zaoberať sa s otázkami spoločného záujmu, alebo k EU majú negatívne stanovisko.

Realizované podujatia

Clanok_Kurtos_2015

Clanok_Pokrok_2016

Clanok_Pokrok_zaver