Výzva pre začínajúcich mladých poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Oprávneným žiadateľom je:
Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik) ktorá
– ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov
– má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti
– prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ
– vykonáva poľnohospodársku výrobu ako:
– sústavnú a samostatnú činnosť
– pod vlastným menom
– na vlastnú zodpovednosť
– za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jej príjmu
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve člení sa na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj)
• Menej rozvinuté regióny (mimo BA kraja): 24,5 mil. €
• Ostatné regióny (BA kraj): 500 tis. €
• Menej rozvinuté regióny (mimo BA kraja):
50 tis. €
• Ostatné regióny (BA kraj):.50 tis. €
Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 12.10.2015
do 08.01.2016
Viac info: http://www.apa.sk/ alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti – tč : 0948 001 079