Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie ÚSV ROS vyhlasuje výzvu

Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie
ÚSV ROS vyhlasuje výzvu pre mimovládne neziskové organizácie na predkladanie projektových zámerov a sprievodných dokumentov za účelom výberu pilotných projektov, ktoré budú realizované v rámci národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.