Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ

Vyhodnotenie výzvy
Informácia o poskytnutí dotácie na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015

V nadväznosti na Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015 bolo sekcii regionálneho školstva doručených 267 žiadostí o poskytnutie dotácie. Z Bratislavského kraja bolo 17 žiadostí, z Trnavského 22, z Trenčianskeho 25, Nitrianskeho 35, Žilinského 38, Banskobystrického 30, Prešovského 57 a z Košického kraja 43 žiadostí.

Žiadatelia žiadali o rozšírenie kapacít:
– výstavbou nových materských škôl najmä formou modulov: 22 žiadateľov
– prístavbou najmä formou modulov: 38 žiadateľov
– nadstavbou: 30 žiadateľov
– rekonštrukciou: 84 žiadateľov

Žiadatelia žiadali o udržanie kapacít:
– prístavbou najmä formou modulov: 9 žiadateľov
– nadstavbou: 2 žiadatelia
– rekonštrukciou: 38 žiadateľovŽiadatelia zároveň žiadali aj o rozšírenie kapacít zariadení školského stravovania, či už zriadením nových školských jedální (13), alebo výstavbou nových výdajných školských jedální (12).
Z celkového počtu 267 žiadostí doručených MŠVVaŠ SR boli z procesu hodnotenia vyradené 2 žiadosti, ktoré boli podané po dátume určenom vo výzve ako konečný (po 28. 07. 2015).
Po vyradení 2 žiadostí bolo členmi komisie na výber, hodnotenie a finančnú podporu žiadostí o poskytnutie dotácie na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 hodnotených 265 žiadostí.

Na základe výsledkov hodnotenia sa na podporu predkladá 78 žiadateľov, na ktoré bude rozdelená suma 5 000 000,- €. Z tejto sumy je vyčlenených 4 750 000,- € na kapitálové výdavky a 250 000,- € na bežné výdavky.
Úspešní žiadatelia budú elektronickou poštou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzvaní na realizáciu ďalších krokov spojených s poskytnutím dotácií.

V prípade, ak vybraní žiadatelia odmietnu prijať dotáciu za podmienok určených v zmluve (napr. kvôli úprave sumy dotácie), dotáciu získajú ďalší žiadatelia, ktorí dosiahli minimálne 85 bodov, ale neboli zaradení medzi úspešných žiadateľov, z dôvodu sumy vyčlenenej na predmetnú dotáciu.