VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“), spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (ďalej len „EFF“) a štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“), vyhlasuje v zmysle §13 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Metodickou príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, verzia 9.0 (ďalej len „príručka“) výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH (ďalej len „ŽoNFP”) pre:
Prioritnú os 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh
Opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry
Opatrenie č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Dátum vyhlásenia výzvy: 20.12.2013 Dátum uzavretia výzvy: 30.05.2014