VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK z Programu rozvoja vidieka SR

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2015/PRV/37
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“), pre Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí v termíne od 13.07.2015 do 31.07.2015.

Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2015/PRV/37 je 6 000 000 EUR.

Maximálna výška podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 10 000 EUR a max. 200 000 EUR.