Vyšegrádsky fond – Malé granty

Vyšegrádsky fond – Malé granty

Malé granty
1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie)
2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie)
3. vzdelávania (semináre, letné školy)
4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež)
5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy)

Plánovaná výška prostriedkov na rok : 640 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 1. jún, 1. september, 1. december 2014